Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-23-03 om kontanthjælp - 60 - årig - udenlandsk statsborger - optjeningsregler for pension - personkreds

Resume:

Ansøger var alene berettiget til kontanthjælp med et beløb svarende til ydelsen til en gift folkepensionist uden andre indtægter.

Begrundelsen var at personer, der er fyldt 60 år og som på grund af reglerne om optjening ikke er berettiget til førtidspension, i stedet er berettiget til denne særlige ydelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger var 60 år og havde boet i Danmark siden 1994. Hun ville tidligst efter 10 års ophold i landet kunne være berettiget til pension.

Det fremgik af forarbejderne til lovbestemmelsen at det er uden betydning for anvendelse af reglen om ansøger i øvrigt er berettiget til pension. Det er alene optjent ret til pension, der kan tillægges betydning.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 125 af 25. februar 2003 - § 27

Sagsfremstilling:

Ansøger var familiesammenført med ægtefællen i 1994. Hun klarede sig ved almindelige jobs indtil 2000, hvorefter hun fik kontanthjælp. Året efter fyldte hun 60 år og kommunen standsede kontanthjælpen.

Hun overgik derefter til hjælp efter aktivlovens § 27, og fik hjælp svarende til folkepension for en gift pensionist uden andre indtægter.

Hun klagede til det sociale nævn og anførte at hun mente sig berettiget til fortsat at få almindelig kontanthjælp. Hun ansøgte ikke om pension og havde i øvrigt ingen indskrænkninger i arbejdsevnen.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse og lagde til grund at ansøger var fyldt 60 år og ikke kunne få social pension på grund af optjeningsreglerne.

Sagen blev indbragt for Ankestyrelsen. I klagen blev det anført at reglen i aktivlovens § 27 var beregnet på personer uden forsørgelsesgrundlag og uden tilknytning til arbejdsmarkedet.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af hvilken personkreds, der er omfattet af aktivlovens § 27.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt at ansøger ikke var berettiget til kontanthjælp efter aktivlovens § 25, men til hjælp efter § 27 med et beløb svarende til ydelsen til en gift folkepensionist uden andre indtægter.

Begrundelsen var at personer, der er fyldt 60 år og som på grund af reglerne om optjening ikke er berettiget til pension i stedet er berettiget til hjælp efter aktivlovens § 27.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger var fyldt 60 år og havde boet i Danmark siden 1994. Efter optjeningsreglerne ville hun tidligst efter 10 års ophold i landet kunne være berettiget til pension.

Ankestyrelsen lagde vægt på forarbejderne til lovbestemmelsen. Det fremgik bl.a. heraf at alle personer der er fyldt 60 år og som ikke på grund af optjeningsreglerne er berettiget til pension er omfattet af aktivlovens § 27. Det er uden betydning om en person, der er omfattet af reglen, i øvrigt er berettiget til pension. Det er alene optjent ret til pension, der tillægges betydning.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.