Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-27-03 om særlige udgifter - nødvendig følge af uddannelsen - computer - revalidering

Resume:

Ansøger havde ikke ret til at få stillet computer til rådighed til brug for hjemmearbejde, da rådighed over egen computer ikke var nødvendig for at kunne gennemføre den bevilgede revalidering.

Begrundelsen var, at uddannelsesstedet stillede computere til rådighed for de studerende i så stort et omfang, at skolen kunne dække de studerendes behov for at anvende computer i forbindelse med undervisningen og til løsning af hjemmeopgaver. Der var adgang til skolens computere døgnet rundt.

Der forelå ikke sociale eller helbredsmæssige forhold som gjorde, at ansøger var afskåret fra at benytte skolens tilbud.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 125 af 25. februar 2003 - § 63, stk. 1

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 63

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 76

Sagsfremstilling:

Ansøger havde fået bevilget revalidering til uddannelsen som bygningskonstruktør fra januar 2001 til juli 2004 på grund af en ryglidelse. Han var gift og havde et barn født i september 2002.

Efter barnets fødsel søgte han kommunen om hjælp til en bærbar computer for at kunne udnytte transporttiden til lektier.

Kommunen gav afslag på ansøgningen med henvisning til, at han ikke (på daværende tidspunkt) havde små børn, der skulle hentes i daginstitution, og at han ikke var enlig forsørger. Kommunen vurderede endvidere, at der ikke for ansøgers vedkommende forelå særlige sociale eller fysiske forhold, der medførte, at han ikke kunne benytte skolens tilbud.

Nævnet tiltrådte kommunens afslag med henvisning til, at uddannelsesstedet stillede PC-udstyr til rådighed efter normal åbningstid samt i weekends, og at der ikke forelå oplysninger om sociale eller helbredsmæssige forhold af en sådan karakter, at han ikke var i stand til at benytte sig af skolens tilbud.

I klagen til Ankestyrelsen anførte ansøger bl.a., at han brugte ca. 31/2 time på transport om dagen. Han havde skematimer fra kl. 8.15 til kl. 16.30. Hertil kom en del hjemmearbejde. Han mødte jævnligt på skolen i weekenden for at lave lektier. Det ville være nemmere og sundere for familien, hvis han var hjemme i weekenden.

Under behandlingen af sagen modtog Ankestyrelsen en udtalelse fra uddannelsesstedet. Skolen slog fast, at det ikke var muligt at gennemføre uddannelsen uden brug af computer. For at imødekomme de studerendes behov for dette havde skolen investeret i en fuldt opdateret computer for hver anden studerende, der blev optaget på studiet. Skolens computere var til rådighed i døgndrift.

Skolen udtalte endvidere, at studerende, der ikke kunne gøre brug af skolens tilbud, var nødt til at etablere en privat ordning. Skolen havde mange studerende, der supplerede skolens computerbestand med bærbare computere, der via netkort kunne få adgang til de samme programmer som skolens egne computere.

Skolens studievejledere havde ikke indsigt i den enkelte revalidends private forhold, hvorfor det var op til revalidendens forvaltning at vurdere i hvilket omfang, den enkelte studerende var forhindret i at bruge skolens computertilbud.

Skolen oplyste endelig, at eksaminerne i konstruktøruddannelsen var projekteksaminer med mundtligt forsvar, og at eksamensperioden strakte sig over det meste af studietiden.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om udviklingen på IT-området betød, at det måtte anses for nødvendigt med computer for at kunne gennemføre en uddannelse som f.eks. bygningskonstruktør.

Afgørelse:

Ansøger havde ikke ret til at få stillet computer til rådighed til brug for hjemmearbejde i forbindelse med uddannelsen til bygningskonstruktør.

Begrundelsen var, at rådighed over egen computer ikke var nødvendig for, at han kunne gennemføre den bevilgede revalidering, jf. aktivlovens § 63.

Ankestyrelsen lagde vægt på oplysningerne fra uddannelsesstedet om, at skolen havde investeret i så stort et antal computere, at de studerendes behov for at anvende computer i forbindelse med undervisningen og til løsning af hjemmeopgaver skulle være dækket, og at de studerende havde adgang til at bruge skolens computere hele døgnet.

Ankestyrelsen skønnede, at der ikke forelå sociale eller helbredsmæssige forhold for ansøgers vedkommende, som afskar ham fra at benytte skolens tilbud. Specielt forelå der ikke oplysninger om, at ægtefællen ikke kunne passe det fælles barn på de tidspunkter, hvor ansøger skulle udføre sit hjemmearbejde.

Det forhold, at det ville være hensigtsmæssigt for ansøger at have adgang til computer i hjemmet, var ikke nok til, at udgiften kunne anses for nødvendig i lovens betydning.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.