Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-34-03 om kontanthjælp - lånemuligheder

Resume:

Der kunne ikke i forbindelse med ansøgning om kontanthjælp stilles krav om dokumentation for afslag på banklån.

Det var således ikke en betingelse for hjælp til forsørgelse efter aktivloven, at ansøger havde udtømt eventuelle lånemuligheder. *)

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 11, stk. 2

Note:

*) Se dog SM A-7-99

Sagsfremstilling:

En nyuddannet lærer, der oplyste at have fået arbejde fra 1. august, og at han var dagpengeberettiget fra 4 uger efter sidste eksamensdag, blev ved ansøgning om kontanthjælp anmodet om at fremkomme med skriftligt afslag på lån i banken.

Nogen tid efter konstateredes det i kommunens journal, at ansøger ikke var fremkommet med de ønskede oplysninger, hvorfor sagen henlagdes.

Ansøger rettede igen henvendelse til kommunen og fastholdt ansøgning. Sagsbehandleren stillede sig dog skeptisk over for en ansøgning med tilbagevirkende kraft og sagen henlagdes indtil videre.

Senere fremsatte ansøger anmodning om færdigbehandling af sin sag.

Kommunen fastholdt i den forbindelse kravet om dokumentation for afslag fra banken.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om der kan ydes hjælp til forsørgelse til en person, der har mulighed for at dække sine økonomiske behov ved optagelse af banklån.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke var berettiget til - som betingelse for behandling af ansøgningen om kontanthjælp - at kræve dokumentation for, at ansøger ikke kunne få et lån i banken til dækning af hans forsørgelsesmæssige behov.

Der var dog på tidspunktet for Ankestyrelsens afgørelse ikke grundlag for at udbetale kontanthjælpen.

Begrundelsen for afgørelsen var, at ansøgers eventuelle mulighed for at optage banklån til dækning af hans forsørgelsesmæssige behov var uden betydning for retten til kontanthjælp. Der er således ikke hjemmel i aktivlovens § 11, stk. 2 til at lægge vægt på ansøgerens mulighed for opnåelse af banklån.

Begrundelsen var endvidere, at kontanthjælp udbetalt som følge af ansøgers ledighed efter afslutningen af uddannelsen skulle have været udbetalt med krav om tilbagebetaling i henhold til aktivlovens § 93, stk. 1, nr. 7, idet der på det tidspunkt, da der søgtes hjælp på grund af økonomisk trang, forelå forhold, der viste, at ansøger i løbet af kortere tid ville være i stand til at tilbagebetale hjælpen. Det ville derfor i det konkrete tilfælde savne mening, såfremt ansøger på tidspunktet for Ankestyrelsens afgørelse, blev tilkendt hjælp, der umiddelbart herefter skulle tilbagebetales.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger fik udbetalt SU og studielån sidste gang den 30. juni 2002 og at han den 21. august 2002 modtog dagpenge fra sin A-kasse.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.