Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-39-03 om kontanthjælp - formue - uforsvarlig økonomi - forfalden gæld

Resume:

Det kunne ikke anses for uforsvarlig økonomi at indfri forfalden gæld.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det ikke var muligt for en kontanthjælpsmodtager, der kommer i besiddelse af en formue, at tilbageholde denne formue fra en kreditor med henblik på sin egen fremtidige forsørgelse.

Det kunne heller ikke anses for uforsvarlig økonomi at afholde ekstra telefon - og transportomkostninger i forbindelse med 22-årig søns cancer-sygdom.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 93

Sagsfremstilling:

Ansøgers moder døde i sommeren 2000, og hun oplyste kommunen om, at hun forventede en arv. Kommunen orienterede hende om formuereglerne. I november 2001 oplyste kvinden til kommunen, at hun havde arvet godt 123.000 kr., og at hun havde brugt alle pengene på nær ca. 10.000 kr. Hun angav, at hun havde brugt pengene til betaling af gæld til telefonselskab samt til indfrielse af bevilget overtræk i banken i forbindelse med indfrielse af boligindskudslån, transportudgifter samt mobiltelefon-udgifter i forbindelse med, at hendes 22-årige søn fik konstateret cancer.

Om gælden til telefonselskabet blev det oplyst, at den bestod af ubetalte telefonregninger samt sagsomkostninger i forbindelse med, at sagen overgik til incasso. Kvindens advokat rådede hende til at give telefonselskabet transport i den forventede arv, da han ikke skønnede, at hun kunne vinde en retssag.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om det kunne anses for uforsvarlig økonomi at indfri forfalden gæld, som er gået til incasso på transporttidspunktet. Ankestyrelsen tog også stilling til, om det kan anses for uforsvarlig økonomi at afholde ekstra (mobil)telefonudgifter og rejseomkostninger i forbindelse med den 22-årige søns cancer-sygdom.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke, at det kunne anses for uforsvarlig økonomi at indfri gæld.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det ikke var muligt for en kontanthjælpsmodtager, der kommer i besiddelse af en formue, at tilbageholde denne formue fra en kreditor med henblik på sin egen fremtidige forsørgelse.

Hvad angik de ekstra udgifter, som kvinden havde i forbindelse med sønnens cancer-sygdom i form mobiltelefoni og rejseomkostninger, fandt styrelsen, at dette ikke kunne anses for uforsvarlig økonomi, men at påtagelsen af disse udgifter måtte anses for et uundgåeligt led i almindelig livsførelse i den omhandlede situation.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.