Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-41-03 om ledighedsydelse - fleksjob - sygdom - indtægter - feriepenge

Resume:

Der skulle ikke ske fradrag i ledighedsydelse for feriepenge optjent i forbindelse med et tidligere ansættelsesforhold før visitering til fleksjob.

Begrundelsen var, at bestemmelserne om indtægter, der medfører fradrag i ledighedsydelsen, ikke omfatter indtægter i form af feriepenge.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at lønmodtageren på grund af sygdom ikke havde haft mulighed for at afholde ferie.

Ankestyrelsen lagde også vægt på, at feriepengene var udbetalt efter reglerne i § 26 i Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 1034 af 20. november 2000 om ferie, hvorefter en lønmodtager, der på grund af egen sygdom er helt eller delvis afskåret fra at holde ferie umiddelbart op til ferieårets udløb, har ret til at få udbetalt feriepenge for ikke afholdt ferie.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 74d, stk. 5

Sagsfremstilling:

En kvinde der modtog ledighedsydelse blev i slutningen af marts 2003 sygemeldt. Den 11. april 2003 oplyste hun til kommunen, at hun ønskede tilgodehavende feriepenge på 11.038,65 kr. udbetalt. På grund af sygdom havde hun ikke mulighed for at afholde ferie inden ferieårets udløb 30. april 2003.

Kommunen traf afgørelse den 25. april 2003 om fradrag af feriepenge i ledighedsydelsen, jf. § 74 og § 74 d i lov om aktiv socialpolitik og § 7, stk. 2, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7. juni 2001 om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at indtægter medfører fradrag i ledighedsydelsen, selv om der ikke udføres arbejde i den periode, som indtægterne dækker, jf. § 7, stk. 1, i Socialministeriets ovennævnte bekendtgørelse. Nævnet lagde vægt på, at ved indtægter forestås løn, rådighedsløn, honorarer m.v., og at feriepenge må betragtes som en indtægt der træder i stedet for løn.

I klagen til Ankestyrelsen var det bl.a. anført, at nævnets afgørelse var i strid med Folketingets hensigt om, at personer der visiteres til fleksjob, får vilkår og rettigheder, der så vidt muligt svarer til de vilkår og rettigheder, som gælder for ansatte i job på ordinære vilkår.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på at afklare, hvorvidt udbetalte feriepenge skal fratrækkes ledighedsydelse.

Afgørelse:

Der skulle ikke ske fradrag i ledighedsydelse for feriepenge.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen var, at bestemmelserne om indtægter, der medfører fradrag i ledighedsydelsen, i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7. juni 2001 om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse, ikke omfatter indtægter i form af feriepenge.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden på grund af sygdom ikke havde haft mulighed for at holde sin ferie med feriepenge.

Ankestyrelsen lagde også vægt på, at feriepengene var optjent i forbindelse med et tidligere ansættelsesforhold før hun blev visiteret til et fleksjob.

Endelig lagde Ankestyrelsen vægt på, at feriepengene var udbetalt efter reglerne i § 26 i Direktoratet for arbejdsløshedsforsikringens bekendtgørelse nr. 1034 af 20. november 2000 om ferie. Efter denne bestemmelse har en lønmodtager, der på grund af egen sygdom er helt eller delvis afskåret fra at holde ferie umiddelbart op til ferieårets udløb, ret til at få udbetalt feriepenge for ikke afholdt ferie.