Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-42-03 om hjælp til boligudgifter - hjemmeboende voksne børn - fiktiv husleje - ligedeling - boligtillæg

Resume:

Ved beregning af boligtillæg skulle medtages fiktiv husleje fra hjemmeboende voksne børn, idet børnenes indtægter oversteg niveauet for Statens Uddannelsesstøtte for udeboende.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 34

Sagsfremstilling:

Ansøger, der havde 2 voksne hjemmeboende børn, havde i en årrække modtaget hjælp på grund af høje boligudgifter. Hjælpen var beregnet ud fra, at hendes søn betalte 25 % af huslejen og ansøger selv den resterende del.

Kommunen havde nu ændret beregningen, idet der lagdes vægt på ligedelingsprincippet i og med, der var tale om voksne børn med selvstændige indtægter.

Det sociale nævn stadfæstede kommunens afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var der bl.a. henvist til, at kommunen i 1993 besluttede at ansøger skulle afholde 75 % af boligudgiften og den hjemmeboende søn 25 %. Det blev endvidere anført, at der ikke skulle beregnes indtægt fra datteren, idet hun var studerende.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af spørgsmålet om lejefastsættelse for voksne hjemmeboende børn ved beregning af indtægt til brug for udmåling af boligtillæg efter lov om aktiv socialpolitik § 34.

Afgørelse:

Ved beregning af boligtillæg skulle ansøgers to voksne hjemmeboende børn betale en del af huslejen inden der beregnedes hjælp til boligudgifter.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der som udgangspunkt skal ske en ligedeling af huslejeudgiften, når der er tale om fælles husførelse med andre.

Ansøger havde således fælles husførelse med to voksne børn over 18 år med egne arbejdsindtægter, der oversteg niveauet for ydelser efter Statens Uddannelsesstøtte til unge udeboende, for tiden 4.379 kr. om måneden før skat.

Det var således oplyst, at ansøgers søns indkomst i 2001 havde været 404.000 kr., og at datterens indkomst i 2001 havde været 106.000 kr.

Ankestyrelsen henviste endvidere til O-94-95, hvoraf fremgår, at voksne hjemmeboende børn med indtægt af en vis størrelse må forventes at betale husleje for at bo hjemme.

Ankestyrelsen fandt ikke grund til at ændre kommunens skønsmæssige fastsættelse af ansøgers andel af huslejen til ca. halvdelen.