Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-45-03 om kontanthjælp - enkeltudgifter - fleksydelsesbidrag

Resume:

Der kunne ikke ydes hjælp til betaling af fleksydelsesbidrag.

Begrundelsen var at fleksydelsesordningen er en frivillig forsikringslignenede ordning, der minder om efterlønsordningen og som kan fravælges.

Ankestyrelsen fandt at bidrag til sådanne ordninger ikke kunne betragtes som en rimeligt begrundet enkeltudgift

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 81

Sagsfremstilling:

En 58-årig mand var visiteret til et fleksjob. Indtil et fleksjob var fundet til ham, fik han kontanthjælp. Han modtog en henvendelse fra Fleksydelseskontoret, som meddelte at hvis han ønskede at komme ind under fleksydelsesordningen skulle han betale et beløb på ca. 4.000 kr.

Manden ansøgte kommunen om hjælp til betaling af dette beløb. Kommunen gav afslag.

Begrundelsen var at der var tale om en frivillig ordning, som man kan tilmelde sig, lige som man senere kan framelde sig. Det var derfor ikke en rimeligt begrundet enkeltudgift.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse med samme begrundelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på. afklaring af om fleksydelsesbidrag kan betragtes som en rimeligt begrundet enkeltudgift, der kan ydes efter aktivlovens § 81.

Afgørelse:

Manden var ikke berettiget til hjælp til betaling af fleksydelsesbidrag.

Begrundelsen var, at fleksydelsesbidrag ikke kunne betragtes som en rimeligt begrundet enkeltudgift.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at fleksydelsesordningen er en frivillig forsikringslignende ordning, som ikke er omfattet af de formål, der kan ydes hjælp til efter aktivlovens regler om hjælp til enkeltudgifter.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på at fleksydelsesordningen giver personer, som ikke fuldt ud står til rådighed for arbejdsmarkedet mulighed for frivilligt at trække sig tilbage ved det 60. år. Der er tale om en ordning, der minder om efterlønsordningen, og som kan fravælges.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.