Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-5-04 om visitation til fleksjob - revalidering overvejende sandsynlig - uændret afgørelsesgrundlag - verserende arbejdsskadesag

Resume:

Kommunen kunne ikke visitere til fleksjob uden at afvente resultatet af en igangværende arbejdsprøvning.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen kort forinden havde truffet afgørelse om forlængelse af sygedagpengene med henvisning til at revalidering var overvejende sandsynlig. Kommunen kunne herefter ikke på et uændret oplysningsgrundlag træffe ny afgørelse om ændret forsørgelsesgrundlag.

Det var herefter ikke åbenbart formålsløst at gennemføre afklarende foranstaltninger inden visitation til fleksjob.

Love:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lov nr. 419 af 10. juni 2003 - § 70, stk. 2

Sagsfremstilling:

Ansøger havde været sygemeldt i mere end 1 år og der var anmeldt arbejdsskadesag. Kommunen forlængede dagpengene med henvisning til at revalidering var overvejende sandsynlig. Der blev herefter iværksat arbejdsprøvning og sideløbende hermed udarbejdede kommunen indstilling til fleksjob. Et par uger efter arbejdsprøvningens start - og inden der forelå oplysninger om arbejdsprøvningens forløb - traf kommunen afgørelse om visitation til fleksjob og ophør af sygedagpengene.

Nævnet ophævede kommunes afgørelse og pålagde kommunen at genoptage udbetalingen af sygedagpenge. Nævnet lagde vægt på at afgørelse om fleksjob var truffet på et utilstrækkeligt grundlag og at der fortsat var ret til sygedagpenge idet der endnu ikke var truffet afgørelse i den verserede arbejdsskadesag.

Kommunen ankede afgørelsen og anførte at det på afgørelsens tidspunkt stod klart at ansøger ikke ville kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår, og at der alene var usikkerhed om, hvorvidt ansøger kunne bestride et fleksjob eller om han skulle tilkendes pension. Kommunen henviste endvidere til bl.a. SM A-38-02, hvorefter der kan visiteres til fleksjob selv om der endnu ikke er sikkerhed for at ansøger kan yde en arbejdsindsats, der svarer til mindst 1/3 af det normale på området.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af hvornår det er åbenbart formålsløst at gennemføre afklarende foranstaltninger inden visitation til fleksjob, jf. § 70, stk. 2 i lov om aktiv beskæftigelsespolitik.

Afgørelse:

Afgørelsen om visitation til fleksjob var truffet på et utilstrækkeligt grundlag.

Begrundelsen for afgørelsen var at der kort forinden og på det samme oplysningsgrundlag var truffet afgørelse om forlængelse af sygedagpengene med henvisning til at revalidering var overvejende sandsynlig. Kommunen kunne herefter ikke på et uændret oplysningsgrundlag træffe ny afgørelse om ændret forsørgelsesgrundlag.

På baggrund af kommunens vurdering af, at revalidering var overvejende sandsynlig, var Ankestyrelsen ikke enig i, at det var åbenbart formålsløst at gennemføre afklarende foranstaltninger (her arbejdsprøvning) forud for eventuel visitation til fleksjob.

Med hensyn til kommunens bemærkninger om, at ansøger ikke kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet på normale vilkår og at der alene var usikkerhed om ansøger kunne bestride et fleksjob eller skulle tilkendes pension, bemærkede Ankestyrelsen, at den beskrevne usikkerhed kunne afklares mens sygedagpenge var forsørgelsesgrundlag.

Ankestyrelsen tiltrådte herefter nævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.