Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-7-04 om kontanthjælp - enkeltydelser - engangshjælp

Resume:

Engangshjælp efter aktivlovens § 25a udelukkede ikke, at der kunne ydes hjælp efter samme lovs § 81 til enkeltydelser.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 81

Sagsfremstilling:

Ansøger var påbegyndt en uddannelse med SU og studielån den 1. januar 2003. Hun stoppede uddannelsen den 4. februar 2003 på grund af graviditet. Den 25. februar 2003 søgte hun om kontanthjælp og fik denne bevilget fra 1. marts 2003. Samtidig blev der ydet engangshjælp for perioden 1. - 31. marts 2003, hvor første udbetaling af kontanthjælp fandt sted. Den 10. marts søgte hun om hjælp efter § 81 til huslejen for marts måned samt til en el-restance. Kommunen traf afgørelse om, at der ikke i en periode med engangshjælp efter § 25a, også kunne ydes hjælp efter samme lovs § 81.

Det sociale nævn traf afgørelse om, at der kunne ydes hjælp efter aktivlovens § 81 samtidig med, at der blev udbetalt engangshjælp efter samme lovs § 25a.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt der kunne ydes hjælp efter aktivlovens § 81 samtidig med, at der ydes engangshjælp efter § 25a.

Afgørelse:

Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen til ny behandling og afgørelse. Ankestyrelsen fandt, at der kunne ydes hjælp til enkeltydelser efter aktivlovens § 81 samtidig med, at der blev ydet engangshjælp efter § 25a.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at det ikke af § 81 og heller ikke af bemærkningerne til lovforslaget om bagudbetalt kontanthjælp og om engangsydelse, L 161, fremgik, at der ikke kunne ydes hjælp efter § 81, samtidig med, at der blev ydet engangshjælp efter § 25a.

Derimod var det udtrykkeligt nævnt i aktivlovens § 34, stk. 3, og i lovbemærkningerne, at der ikke samtidig med engangsydelsen kunne ydes hjælp efter § 34, dvs. den særlige støtte til personer, som havde høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde.

Det måtte derfor lægges til grund, at det alene var denne ydelse, som engangshjælpen afskar fra.

Det blev bemærket, at Ankestyrelsen ikke ved sin afgørelse havde taget stilling til, om, og i givet fald i hvilket omfang, der efter en konkret vurdering kunne ydes ansøgeren hjælp efter § 81.