Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-8-04 om visitation - ny foranstaltning - hjælpens omfang - ung alder - manglende ressourceprofil - hjemvisning - revalidering

Resume:

Ankestyrelsen har behandlet en sag om hjælp til en ung revalidend, der netop havde forladt skolesystemet.

Ankestyrelsen fandt, at en afgørelse truffet efter den 1. januar 2003 om, at ansøgeren fortsat kunne anses for revalidend efter afslutning af igangværende forrevalidering måtte betragtes som en ny foranstaltning.

Det samme gjaldt afgørelse om, hvilken hjælp der herefter ville være ret til.

Sagen skulle derfor behandles efter bekendtgørelsen om arbejdsevne. Da der ikke var udarbejdet en ressourceprofil, var kommunens og nævnets afgørelser ugyldige. Sagen blev derfor hjemvist til kommunen til ny afgørelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 8, stk. 4, § 46, stk. 1 og § 51, stk. 4

Sagsfremstilling:

En kommune besluttede i september 2002 at videreføre en forrevalidering, som var bevilget af en tidligere opholdskommune. Forrevalideringen skulle afsluttes den 30. juni 2003.

I marts 2003 traf kommunen afgørelse om, at ansøgeren efter afslutningen af forrevalideringen fortsat kunne betragtes som revalidend, jf. aktivlovens § 46, stk. 1.

Da ansøgeren på det tidspunkt kun var 20 år, gav kommunen afslag på revalideringsydelse med henvisning til aktivlovens § 51, stk. 4, om unge revalidender, der lige har forladt skolesystemet.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse med den begrundelse, at det ikke var godtgjort, at ansøgeren havde betydelige begrænsninger i arbejdsevnen eller af andre grunde havde særligt begrænsede erhvervsmuligheder, jf. aktivlovens § 51, stk. 4.

Sagen blev behandlet i principielt møde for at belyse betydningen af, at der var truffet afgørelse i sagen, uden at der var udarbejdet en ressourceprofil.

Efter antagelsen af sagen gav nævnet udtryk for, at sagen efter nævnets opfattelse ikke var omfattet af arbejdsevnebekendtgørelsen. Nævnet henviste til, at revalideringssagen var påbegyndt før den 1. januar 2003, og at der ikke sene havde været tale om "en ny foranstaltning".

Afgørelse:

Sagen blev hjemvist til kommunen til ny behandling og afgørelse efter udarbejdelse af en ressourceprofil, jf. arbejdsevnebekendtgørelsen.

Afgørelsen var begrundet med, at bekendtgørelsen om arbejdsevne efter dennes § 2 skal anvendes, når kommunen skal træffe afgørelser om revalidering og fleksjob.

Det fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen, at bekendtgørelsen også skal anvendes ved opfølgning på sager, der er påbegyndt før den 1. januar 2003.

Ankestyrelsen fandt, at kommunens afgørelse i marts 2003 om, at ansøgeren fortsat var omfattet af personkredsen i aktivlovens § 46, stk. 1, efter afslutningen af den igangværende forrevalidering måtte anses for en ny foranstaltning i den verserende revalideringssag, jf. § 11, stk. 2, i arbejdsevnebekendtgørelsen.

Det samme gjaldt afgørelsen om, hvilken hjælp der herefter ville være ret til, efter aktivlovens § 51, stk. 4.

Da kommunen ikke havde udarbejdet en ressourceprofil, var kommunens og nævnets afgørelser ugyldige.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.