Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-9-04 om uddannelsesudgifter - personkreds - visitation - manglende ressourceprofil - hjemvisning

Resume:

Ankestyrelsen har behandlet en sag, hvor der efter den 1. januar 2003 var givet afslag på hjælp til uddannelsesudgifter med den begrundelse, at ansøgeren ikke var omfattet af den personkreds, der kunne få hjælp efter reglerne om revalidering.

Da der ikke var udarbejdet en ressourceprofil, var nævnets afgørelse ugyldig, og sagen blev hjemvist til nævnet.

Efter det oplyste om ansøgerens handicap (svær ordblindhed), fandt Ankestyrelsen, at der burde have været udarbejdet en ressourceprofil, og at kommunens og nævnets afgørelser var ugyldige, da dette ikke var sket.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 46, stk. 1 og § 63, stk. 1

Sagsfremstilling:

Ansøgeren var en 30-årig mand, som begyndte på studenterkursus i august 2002. På grund af stærk ordblindhed havde han betydelige problemer med den del af undervisningen, der indebar læsning og skrivning. Han søgte derfor kommunen om tilskud til specialundervisning på ca. 30.000 kr. for at undgå den normale ventetid på 6-12 måneder.

Kommunen gav afslag med den begrundelse, at ansøgeren ikke var omfattet af personkredsen i aktivlovens § 46, stk.1, da han i forvejen havde en kontormæssig uddannelse, som han kunne bruge.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse med den yderligere begrundelse, at støtte efter aktivlovens bestemmelser er sekundær i forhold til andre støttemuligheder. Nævnet lagde vægt på, at ansøgeren efter det oplyste - om end med ventetid - kunne få den ansøgte undervisning efter reglerne om kompenserende specialundervisning for voksne.

Nævnet bemærkede i afgørelsen, at kommunen burde have udarbejdet en ressourceprofil efter arbejdsevnebekendtgørelsen, men fandt det ikke nødvendigt at ophæve kommunens afgørelse og hjemvise sagen til ny behandling i kommunen.

Nævnet lagde vægt på, at kommunen ved behandlingen af sagen havde haft de nødvendige oplysninger, og at sagen havde fået et korrekt udfald.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på belysning af betydningen af, at der var truffet afgørelse i sagen, uden at der var truffet en ressourceprofil.

Afgørelse:

Sagen blev hjemvist til kommunen til ny behandling og afgørelse efter udarbejdelse af en ressourceprofil efter arbejdsevnebekendtgørelsen.

Ankestyrelsen henviste til, at efter bekendtgørelsens § 2 skal bekendtgørelsen anvendes, når kommunen skal træffe afgørelse om revalidering og fleksjob.

Bekendtgørelsen indeholder ikke hjemmel til at gøre undtagelser fra pligten til at udarbejde en ressourceprofil.

Ankestyrelsen fandt, at regelsættet om anvendelse af arbejdsevnemetoden er forskrifter om sagsbehandling, der har karakter af garantiforskrifter. Der er derfor en formodning for, at manglende udarbejdelse af en ressourceprofil har påvirket afgørelsens resultat, og at afgørelsen derfor må anses for ugyldig.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at indførelsen af arbejdsevnemetoden med obligatorisk udarbejdelse af en ressourceprofil er et led i førtidspensionsreformen, som skal sikre et ensartet oplysningsgrundlag i sager om revalidering, fleksjob og førtidspension.

Ankestyrelsen fandt derfor, at en afgørelse kun kan opretholdes som gyldig, hvor det er helt åbenbart, at udarbejdelse af en ressourceprofil er uden betydning for sagens behandling.

Efter det oplyste om ansøgerens handicap fandt Ankestyrelsen, at kommunen inden afgørelsen burde have udarbejdet en ressourceprofil. Da dette ikke var sket, var kommunens og nævnets afgørelser ugyldige.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.