Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-11-04 om særlige udgifter - obligatorisk - praktikophold i udlandet - begunstigende forvaltningsakt - revalidering

Resume:

En person, der var bevilget revalidering til international socialrådgiver, havde ret til dækning af de udgifter, der var nødvendige i forbindelse med et praktikophold i udlandet.

Begrundelsen var, at det var obligatorisk for studerende på den internationale linie at gennemføre et studieophold af et semesters varighed i udlandet.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 63

Sagsfremstilling:

En revalidend blev bevilget revalidering til international socialrådgiver. Kommunen anførte på bevillingen, at revalideringsydelsen kunne medtages til udlandet, hvorimod han selv skulle afholde de omkostninger, der var forbundet med opholdet.

Det fremgik af oplysninger fra uddannelsesinstitutionen, at det var obligatorisk med et studieophold af et semesters varighed ved uddannelse til international socialrådgiver.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse, og lagde afgørende vægt på, at de omhandlede udgifter alene skyldtes valg af uddannelsesretning, og at valg af anden linie ikke ville have medført tilsvarende udgifter.

Begrundelsen var endvidere, at han ved bevillingen af revalideringen blev orienteret om, at han selv skulle afholde udgiften forbundet med praktikophold i udlandet.

Nævnet anså herefter ikke de ansøgte udgifter som en nødvendig følge af uddannelsen til socialrådgiver.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at det aldrig havde været meningen, at han skulle tage den almindelige uddannelse til socialrådgiver.

Det blev videre anført, at det var en nødvendig forudsætning at have gennemført en 4 måneders udlandspraktik for at kunne gennemføre uddannelsen til international socialrådgiver.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorvidt kommunen i forbindelse med tilkendelse af revalideringsydelse til international socialrådgiver, kunne gøre bevillingen betinget af, at ansøgeren selv afholdt de udgifter, der var forbundet med ophold i udlandet.

Der skulle samtidig tages stilling til, hvorvidt nævnet i sin afgørelse kunne begrunde afslaget med, at de omhandlede udgifter skyldtes valg af uddannelsesretning, når kommunen havde bevilget.

Afgørelse:

Revalidenden havde ret til at få dækket de udgifter, der var nødvendige i forbindelse med praktikopholdet i udlandet.

Begrundelsen var, at kommunen havde bevilget revalidering til socialrådgiver på den internationale linie, og at det var obligatorisk for studerende på den internationale linie at gennemføre et studieophold af et semesters varighed i udlandet.

Kommunen kunne ikke gøre bevillingen betinget af, at han selv afholdt en del af udgiften.