Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-15-04 om kontanthjælp - tilbagebetalingspligt - uforsvarlig økonomi - ægtefælle - hæftelse

Resume:

En modtager af kontanthjælp hæfter ikke for ægtefællens uforsvarlige økonomi. Der er således ikke hjemmel i aktivloven til at pålægge tilbagebetalingspligt, når modtagerens ægtefælle ved at bortgive en formue har udvist uforsvarlig økonomi. *)

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 93, stk. 1, nr. 1

Note:

*) Se også SM O-129-97 om ægtefælles uberettigede opgivelse af arbejde

* * * * *

Sagsfremstilling:

En mand søgte om kontanthjælp. Han fik afslag, da det blev oplyst at hans hustru, der var pensionist, havde en formue på 185.000 kr.

Afslaget blev påklaget, og ansøger henviste til, at hans hustru havde foræret pengene til sine børn og børnebørn.

Der blev herefter ydet kontanthjælp. Hjælpen blev gjort tilbagebetalingspligtig, da kommunen fandt, at det måtte anses for uforsvarlig økonomi at hustruen havde foræret formuen væk.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse. Nævnet lagde vægt på, at der efter aktivlovens § 14, stk. 1 ikke kan ydes hjælp, hvis ansøgeren eller ægtefællen har formue, der kan dække det økonomiske behov.

Nævnt lagde også vægt på, at aktivloven også i andre henseender betragter ægtefæller som en økonomisk enhed, så den ene ægtefælles handlinger kan få indflydelse på den anden ægtefælles ret til hjælp efter loven.

På den baggrund fandt nævnet, at ordet modtageren i aktivlovens § 93, stk. 1, nr. 1, måtte antages tillige at omfatte modtagerens ægtefælle, også hvor denne har særeje. Nævnet fandt det således i strid med loven, at en ægtefælle skulle kunne bortgive sin formue med den konsekvens, at kommunen herefter måtte indtræde i ægtefællens forsørgelsespligt efter § 2 over for den anden ægtefælle.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at aktivlovens § 93, stk. 1, nr. 1 giver hjemmel til at give hjælp med tilbagebetalingspligt på grund af modtagerens uforsvarlige økonomi.

Hustruen var ikke modtager af hjælpen, og der var derfor ikke hjemmel til at pålægge tilbagebetalingspligt.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om aktivloven indeholder hjemmel til at yde hjælp med tilbagebetalingspligt som følge af uforsvarlig økonomi udøvet af ægtefællen til modtageren af hjælpen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at manden ikke skulle tilbagebetale den modtagne kontanthjælp.

Begrundelsen for afgørelsen var, at det efter § 93, stk. 1, nr. 1 kan pålægges en modtager af kontanthjælp at tilbagebetale den modtagne hjælp, hvis modtageren har udvist uforsvarlig økonomi.

Der var ikke tilstrækkelig hjemmel til at pålægge manden at betale den modtagne kontanthjælp tilbage, når det var hans hustru, som havde givet sin formue væk.

Ankestyrelsen lagde vægt på lovens ordlyd, sammenholdt med de principper, der er udtrykt i en dom afsagt af Højesteret den 9. oktober 1996, offentliggjort som UfR 1996.1608.

Det blev tillagt særlig vægt, at det af dommen fremgår, at der ikke ud fra princippet om ægtefællernes gensidige forsørgelsespligt er grundlag for at anse begge ægtefæller for modtagere af hjælpen.