Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-25-04 om kontanthjælp - tilbagebetaling - opgørelse af formue - indtægt - bankkonto

Resume:

Ved opgørelse af formue, som står på ansøgerens bankkonto, skal beløb, der omkring opgørelsestidspunktet er modtaget til dækning af leveomkostninger, ikke indgå i formuen, men betragtes som indtægt.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 14 og § 91

Sagsfremstilling:

Kontanthjælpsmodtageren var på revalideringsydelse frem til 31. december 2001, hvorefter hun overgik til kontanthjælp. I forbindelse med overgangen til kontanthjælp underskrev hun en erklæring, om at hun var blevet gjort opmærksom på, hvad der var betingelserne for at få kontanthjælp.

Hun blev i den forbindelse gjort opmærksom på oplysningspligten.

Kommunen konstaterede i oktober 2002, at hun havde en kontantbeholdning på 21.273 kr. den 31. december 2001.

Kommunen oplyste i den forbindelse, at man var opmærksom på, at der kunne være lønindsættelse i beløbet.

I november traf kommunen afgørelse om at kræve tilbagebetaling af kontanthjælp med et beløb svarende til 11.273 kr.

Kommunen henviste til, at hun havde undladt at give oplysninger, om at hun havde formue på 21.273 kr. pr. 31. december 2001.

Ud fra disse oplysninger fandt kommunen, at hun havde formue på 21.273 - 10.000 kr. = 11.273 kr., som skulle være brugt til forsørgelse.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at hun var blevet oplyst om, at det var en betingelse for at få kontanthjælp, at hun ikke havde formue, herunder likvide midler, og at hun havde pligt til at give kommunen oplysning om ændrede forhold.

Nævnet fandt derfor, at hun mod bedre vidende havde undladt at give kommune oplysning om sine formueforhold, hvorefter kommunen i henhold til aktivlovens § 91, stk. 1 var forpligtet til at kræve det for meget udbetalte beløb tilbagebetalt.

Hun anførte i sin klage, at der ikke var taget højde for, at en del af det indestående beløb skyldtes indbetalt løn og kontanthjælp, som skulle dække den aktuelle måneds løbende udgifter.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvorledes en kommune skal opgøre en ansøgers formue ud fra det beløb, som står på ansøgerens bankkonto.

Afgørelse:

Sagen blev hjemvist til kommunen til ny behandling og afgørelse med henblik på at vurdere om hele det indestående beløb på bankkontoen kunne anses for at være formue i aktivlovens forstand.

Ankestyrelsen lagde til grund, at det er en betingelse for at få kontanthjælp, at ansøgeren ikke har formue, som kan dække det økonomisk behov, jf. aktivlovens § 14, stk. 1, og at der ved opgørelsen af formuen (til brug for vurderingen af om den kan dække ansøgers økonomisk behov) skal tages udgangspunkt i ansøgers aktuelle formueforhold.

Beløb, der omkring opgørelsestidspunktet var udbetalt til dækning af leveomkostninger, indgik derfor ikke i formuen, men skulle betragtes som en indtægt.

Da hverken kommune eller nævn ved vurderingen af formuens størrelse havde sondret mellem formue og indtægt på opgørelsestidspunktet, hjemvistes sagen til fornyet behandling i kommunen.