Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-33-04 om hjælp til computer - uddannelsesbetingede udgifter - socialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser - revalidering - nedsat funktionsevne

Resume:

En afgørelse om afslag på hjælp til computer under ingeniørstudiet kunne ikke alene træffes med henvisning til at hjælpen skulle søges efter lov om socialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Da hjælp efter aktivloven er subsidiær i forhold til andre støttemuligheder, måtte nævnet søge oplyst, om hjælpen kunne ydes efter reglerne om socialpædagogisk støtte og i benægtende fald herefter tage stilling til om støtten kunne ydes efter aktivloven.

Efter aktivloven kan der foruden støtte på grund af funktionsnedsættelse også ydes støtte til rent uddannelsesbetingede udgifter.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 63

Sagsfremstilling:

En revalidend var optaget på ingeniørstudiet og søgte kommunen om hjælp til en computer med henvisning til at den var nødvendig for at kunne udføre hjemmearbejde samt at den kunne aflaste hans arm, som var skadet.

Kommunen gav afslag med henvisning til at han kunne benytte uddannelsesinstitutionens computere. Under anken anførte klager, at han havde brug for at kunne arbejde hjemme, hvor han havde små børn.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse. Afgørelsen blev begrundet med, at der var mulighed for at søge hjælp til computer efter lov om socialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. Da aktivloven er subsidiær i forhold til denne bestemmelse, var der ikke mulighed for at yde støtte efter aktivloven.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af om støtte til computer under revalidering til ingeniør skal træffes efter aktivlovens § 63 eller efter undervisningsministeriets bekendtgørelse om socialpædagogisk støtte til videregående uddannelse.

Afgørelse:

Nævnets afgørelse opfyldt ikke forvaltningslovens krav til begrundelse og sagen blev derfor hjemvist til ny afgørelse.

Der blev lagt vægt på, at der ikke var redegjort for, hvilke faktiske omstændigheder, der førte til at klagers ansøgning efter nævnets opfattelse var omfattet af undervisningsministeriets regler. Det blev bemærket, at aktivlovens § 63 i forhold til undervisningsministeriets regler er bredere i sit anvendelsesområde, idet der her kan ydes hjælp både til udgifter som følge af uddannelsen og udgifter som følge af nedsat funktionsevne. Nævnet måtte derfor høre SU-styrelsen om computeren kunne bevilges efter reglerne om socialpædagogisk støtte og i benægtende fald tage stilling til om computeren kunne bevilges efter aktivloven med henvisning til uddannelsens art og revalidendens sociale situation.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 3. juli 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.