Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-15-05 om skønsmæssig fastsat årsløn - landbrugsmedhjælper - revalidering

Resume:

Ved beregningen af revalideringsydelsen skulle årslønnen fastsættes skønsmæssigt på grundlag af en månedlig lønindtægt for landbrugsmedhjælpere i 1998.

Ankestyrelsen fandt, at den indtægt, der var indbrettet til skattevæsenet for den omhandlede periode ikke gav et tilstrækkeligt sikkert billede af, hvad ansøgers indtjening som landbrugsmedhjælper ville have været i 1998 til brug for fastsættelse af en årsløn.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse 709 af 13. august 2003 - § 59

Sagsfremstilling:

Ansøger blev bevilget hjælp til revalidering til sygeplejerske med revalideringsydelse fra den 8. december 2003.

Udover revalideringsydelse modtog ansøger indtægt i form af en forsikringsydelse (invalidepension) på 8.748 kr. pr. måned.

Kommunen traf afgørelse om, at ansøgers månedlige revalideringsydelse ville blive nedsat med 6.954 kr. pr. måned med virkning fra den 1. april 2004. For lidt udbetalt revalideringsydelse i perioden 1. april 2004 - 31. oktober 2004 ville snarest blive reguleret. Der var ved sagens afgørelse lagt vægt på, at ansøger havde haft et ansættelsesforhold af 5,5 måneders varighed. Lønseddel for juni 1998 viste, at hun havde været ansat hos daværende arbejdsgiver, også i juni måned, men ikke havde fået en fuld månedsløn, hvorfor det vurderedes, at ansøger havde været ansat i det halve af juni måned. Kommunen begrundede afgørelsen med, at ansøgers indtægter fra revalideringsydelse og løbende forsikringsudbetalinger oversteg hendes hidtidige arbejdsindtægter fra 1998 med det nævnte beløb på 6.954 kr.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse og fandt, at der ikke skulle ske fradrag i revalideringsydelsen.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at nævnet havde beregnet ansøgers hidtidige arbejdsindtægter fra 1998 til kr. 305.524,85 kr. eller 25.460 kr. månedligt.

Ved afgørelsen lagde nævnet til grund, at ansøger i januar måned 1998 havde en bruttoindtægt på kr. 7.192,95 kr., at hun i perioden 1. februar - 30. april 1998 havde en bruttoindtægt på i alt kr. 63.080,10 eller kr. 21.026,70 kr. pr. måned, at hun pr. 1. maj 1998 gik på orlov, at hun var sygemeldt i ca. 3 uger i ansættelsesperioden, og at lønsedlen for juni måned 1998 alene vedrørte en efterregulering.

Nævnet mente således, at det var indtægten i perioden 1. februar - 30. april 1998, der gav det mest korrekte billede af ansøgers indtjeningsevne, og at indtægten skulle opreguleres til 2004 niveau, jf. pkt. 3.1.1 i Beskæftigelsesministeriets vejledning af 4. november 2003 om fastsættelse af årsløn.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvornår en lønindtægt skulle danne grundlag for beregning af årsløn, jf. aktivlovens § 59.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at årslønnen skulle fastsættes skønsmæssigt på grundlag af en månedlig lønindtægt for landbrugsmedhjælpere i 1998 på 11.326 kr., jf. Vejledende Lønskala - Aftale mellem Dansk Landbrug og Landboungdom - opreguleret til 2004-niveau, jf. § 59 i lov om aktiv socialpolitik og principperne i § 24, stk. 1, 2. punktum i lov om arbejdsskadesikring, jf. § 2 i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1058 af 10. december 2003 om hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres mv.

Ankestyrelsen lagde til grund, at ansøger havde arbejdet som landbrugsmedhjælper i perioden 1. januar - 30. april 1998.

Ankestyrelsen lagde også til grund, at årslønnen skulle fastsættes skønsmæssigt på grundlag af arbejdsindtægt som landbrugsmedhjælper i 1998.

Ankestyrelsen lagde lagt vægt på, at ansøgers arbejdsindtægt var indtjent i en kortere periode af 1998, og at den månedlige indtægt ikke var den samme i den omhandlede periode bl.a. som følge af fravær på grund af sygdom.

Ankestyrelsen lagde også vægt på, at der for den omhandlede periode kun forelå lønsedler for januar og april måned 1998, bortset fra en lønseddel for juni 1998, der vedrørte regulering for perioden før 1. maj 1998.

Ankestyrelsen fandt derfor, at den indtægt, der var indberettet til skattevæsenet for den omhandlede periode ikke gav et tilstrækkeligt sikkert billede af, hvad ansøgers indtjening som landbrugsmedhjælper ville have været i 1998 til brug for fastsættelse af en årsløn.

Ankestyrelsen ændrede således nævnets afgørelse.