Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-16-05 om privat forsikring - hidtidig arbejdsindtægt - særlige ansættelsesforhold - landbrugsmedhjælper - barselsorlov - børnepasningsorlov - sygeperiode - revalidering

Resume:

Ved eventuel nedsættelse af revalideringsydelse skulle den hidtidige arbejdsindtægt fastsættes efter et skøn på grundlag af arbejdsindtægt som landbrugsmedhjælper i 1998.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at ansøger efter ansættelsen som landbrugsmedhjælper og indtil revalidering blev iværksat uafbrudt havde været sygemeldt eller på barsels- eller forældreorlov og at der dermed forelå særlige ansættelsesforhold.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 59

Sagsfremstilling:

Ansøger blev bevilget hjælp til revalidering til sygeplejerske med revalideringsydelse fra den 8. december 2003.

Udover revalideringsydelse havde ansøger indtægt i form af en forsikringsydelse (invalidepension) på 8.748 kr. pr. måned.

Kommunen traf afgørelse om, at ansøgers månedlige revalideringsydelse blev nedsat med de løbende invalidepensionsudbetalinger på 8.748 kr., jf. § 59 i lov om aktiv socialpolitik.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse og fandt, at kommunen ikke havde været berettiget til at nedsætte revalideringsydelsen som sket.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at ansøgers indtægt i 2003 ikke kunne anses for at give et retvisende billede af hendes indtjeningsevne.

Nævnet lagde herved vægt på, at ansøger var sygemeldt indtil den 8. december 2003, og at hun forud for sygemeldingen i august 2001 havde barsels- eller forældreorlov.

Nævnet fandt endvidere, at årslønnen skulle fastsættes efter et skøn.

Nævnet mente, at det var den løn, som ansøger havde i sit seneste ansættelsesforhold i 1998 før hun overgik til orlovsydelse, der skulle lægges til grund for beregningen og opreguleres til 2004-niveau.

Sagen blev derfor sendt tilbage til kommunen med henblik på at beregne årslønnen.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen var det anført, at kommunen ønskede Ankestyrelsens stillingtagen til, hvor meget eller lidt der skulle til, før en lønindtægt skulle danne grundlag for beregningen af årsløn, jf. aktivlovens § 59.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvornår en lønindtægt skulle danne grundlag for beregning af årsløn, jf. aktivlovens § 59.

Afgørelse:

Ankestyrelsen var enig med Det Sociale Nævn i, at indtægten i 2003 ikke kunne lægges til grund ved opgørelse af hidtidig arbejdsindtægt.

Ankestyrelsen var også enig med nævnet i, at årslønnen skulle fastsættes på grundlag af et skøn efter principperne i § 24, stk. 1, 2. punktum i lov om arbejdsskadesikring, jf. § 2 i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1058 af 10. december 2003 om hvorledes hidtidige arbejdsindtægter opgøres og reguleres mv. efter § 59 i lov om aktiv socialpolitik.

Årslønnen skulle fastsættes efter et skøn, når særlige ansættelsesforhold gjorde sig gældende, eller når tilskadekomne på grund af en erhvervssygdom ikke havde været beskæftiget til samme løn i hele det foregående år, eller hvis tilskadekomne havde været ude af erhverv i en kortere eller længere periode før datoen for sygdommens anmeldelse, jf. § 24, stk. 1, 2. punktum i lov om arbejdsskadesikring.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der forelå "særlige ansættelsesforhold" i den foreliggende sag.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at ansøger var på forældreorlov i perioden fra 1. maj 1998 til 30. april 1999, at hun herefter var sygemeldt til og med den 8. juli 1999, at hun gik på barselsorlov fra den 9. juli 1999 indtil januar 2000, at hun var sygemeldt fra 4. januar til 29. februar 2000, at hun var på forældreorlov fra marts 2000 til marts 2001, at hun var på barselorlov efter fødsel den 6. april 2001, at hun blev sygemeldt den 13. august 2001, og at hun var sygemeldt indtil revalidering blev iværksat den 8. december 2003.

Ankestyrelsen fandt herefter, at årslønnen skulle fastsættes skønsmæssigt på grundlag af arbejdsindtægt som landbrugsmedhjælper i 1998.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse.