Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-18-05 om særlig ydelse - ledighedsydelse under kontanthjælpsniveauet - supplement

Resume:

Der kan ikke med hjemmel i reglen om særlig ydelse gives et supplement til en ledighedsydelse, der ligger under kontanthjælpsniveauet.

Et eventuelt supplement til en ledighedsydelse skal gives med hjemmel i reglerne for kontanthjælp.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 74d, stk. 2 og § 74i

Note:

*) Bestemmelsen blev ændret i lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og lov om befordringsrabat til efterlønsmodtagere m. fl. (Boligtilskud til forrevalidender, mindstesats for ledighedsydelse og befrodringsrabat til fleksydelsesmodtagere) - lov nr. 1419 af 22 december 2004

**) SM A-14-05 kasseres samtidig hermed

Sagsfremstilling:

Der var tale om en kvinde, som var visiteret til fleksjob og bevilget ledighedsydelse.

Ledighedsydelsen var beregnet på grundlag af hendes sygedagpenge, som var udmålt på baggrund af hendes tidligere indtægt ved deltidsarbejde. Hun modtog således ca. 3.100 kr. om måneden.

Kommunen gav kvinden afslag på supplement til ledighedsydelsen. Kommunen henviste til, at ledighedsydelse efter aktivlovens § 74 d, stk. 2, højst kan udgøre et beløb, der svarer til, hvad en person i gennemsnit har modtaget i arbejdsindtægt eller anden indtægt, der træder i stedet for arbejdsindtægt, i de forudgående 3 måneder. Kommunen henviste også til, at kvinden ikke var omfattet af personkredsen, der havde ret til særlig ydelse efter § 74 i, da hun var berettiget til ledighedsydelse. Endelig havde kvinden ikke ret til supplerende kontanthjælp efter aktivlovens § 25, stk. 1, jf. § 30, stk. 1, allerede fordi hendes ægtefælle havde en meget høj indtægt.

Det sociale nævn stadfæstede kommunens afgørelse.

Til brug for sagens behandling havde nævnet rettet henvendelse til Arbejdsdirektoratet.

I en vejledende udtalelse i en sag med en lignende problemstilling havde Arbejdsdirektoratet bl.a. anført, at "det ikke har været sigtet med loven, at en person, der har gennemført et revalideringsforløb, skal fastholdes på en ydelse, der ligger under kontanthjælpsniveauet, når personen visiteres til et fleksjob. Det er derfor direktoratets opfattelse, at der i en situation, hvor beregningen af ledighedsydelse efter § 74 d, stk. 2, resulterer i en ydelse, der ligger under kontanthjælpsniveauet, bør kunne udbetales en ydelse, der svarer til kontanthjælpsniveauet efter 25, stk. 1, nr. 2, jf. reglerne om særlig ydelse i § 74 i. "

Kvinden klagede over nævnets afgørelse og henviste til den foreliggende udtalelse fra Arbejdsdirektoratet.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der med hjemmel i aktivlovens § 74 i om særlig ydelse kan ydes supplement til en ledighedsydelse, der ligger under kontanthjælpsniveauet.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt ikke, at kvinden havde ret til supplement til sin ledighedsydelse.

Personer, der ikke har ret til ledighedsydelse, og som har en indtægt, der er mindre end kontanthjælpssatsen for ikke-forsørgere, er berettiget til en særlig ydelse, mens de venter på et fleksjob, jf. aktivlovens § 74 i, stk. 1.

Kvinden opfyldte ikke betingelsen for ret til særlig ydelse, fordi hun var berettiget til ledighedsydelse.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på den klare ordlyd i § 74 i, stk. 1, sammenholdt med reglen i § 74 d, stk. 2, om loftet for ledighedsydelsens størrelse. Efter denne bestemmelse kan ledighedsydelsen højst udgøre et beløb, der svarer til, hvad den pågældende i gennemsnit har modtaget i arbejdsindtægt eller anden indtægt, der træder i stedet for arbejdsindtægt, i de forudgående 3 måneder.

På den baggrund vurderede Ankestyrelsen, at der ikke med hjemmel i § 74 i kunne gives supplement til en ledighedsydelse, der var mindre end kontanthjælpsniveauet.

Det kunne ikke føre til et andet fortolkningsresultat, at Arbejdsdirektoratet vejledende havde udtalt, at der i en situation, hvor beregningen af ledighedsydelse efter § 74 d, stk. 2, resulterede i en ydelse, der lå under kontanthjælpsniveauet, burde kunne udbetales en ydelse, der svarede til kontanthjælpsniveauet efter 25, stk. 1, nr. 2, jf. reglerne om særlig ydelse i § 74 i.

Et eventuelt supplement til en ledighedsydelse ville således skulle gives med hjemmel i reglerne for kontanthjælp.

Ankestyrelsen stadfæstede dermed nævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.