Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-19-05 om kontanthjælp - loft over hjælpen - ægtefæller - nedsættelse alene hos den ene ægtefælle

Resume:

Ankestyrelsen fandt, at der i reglerne om loftberegning ikke var tilstrækkelig klar hjemmel til at lade en ægtefælle være omfattet af reglerne om nedsættelse af hjælpen på et tidligere tidspunkt end efter at have modtaget hjælp i 6 sammenhængende måneder.

Hjælpen kunne alene nedsættes hos den ægtefælle, der opfyldte betingelserne i reglerne om loftberegning om at have modtaget hjælp i 6 sammenhængende måneder, uanset at begge ægtefæller modtog hjælp, hvor reglerne om loft over hjælpen fandt anvendelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 2, § 25 og § 26

Sagsfremstilling:

Ved tilflytning til en ny kommune fandtes manden omfattet af integrationsloven og hustruen af aktivloven. Ægteparret fandtes berettiget til forsørgerydelse nedsat med 531 kr. pr. person, manden jf. integrationslovens § 27 og hustruen jf. aktivlovens § 25 fra 1. januar 2004.

Manden havde modtaget hjælp i 6 sammenhængende måneder på kontanthjælpsniveau, medens hustruen indtil ansøgningstidspunktet havde været under uddannelse og havde modtaget SU.

Ægteparret fik meddelelse om, at de ikke ville være berettiget til boligstøtte som følge af, at de var omfattet af loftberegningen.

I klage over kommunens afgørelse anførtes endvidere, at inden hustruen fik kontanthjælp, havde hun spurgt, hvordan den nye regel om loftsregler ville påvirke dem. Hun fik at vide, at den ville påvirke hendes mand, fordi han havde fået kontanthjælp i mere end 6 måneder, men at den ikke ville påvirke hende, også selv om de var gift.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse vedrørende udmålingen af boligstøtte til hustruen. Kommunen blev pålagt at udmåle og udbetale boligstøtten til hustruen efter gældende regler, - uden hensyn til reglerne om loftberegning.

Nævnet lagde til grund, at hustruen ikke på nuværende tidspunkt var omfattet af de fra den 1. januar 2004 indførte loftsregler, idet hun efter det oplyste frem til årsskiftet 2003/04 var under uddannelse og modtog SU.

Afgørelsen blev truffet efter aktivlovens § 25 b, stk. 1.

Det bemærkedes, at ægtefæller hver især var særskilte retssubjekter efter dansk ret, - bortset fra de situationer, hvor der udtrykkeligt var nævnt andet i lovgivningen, f.eks. visse regler inden for skattelovgivningen og den sociale lovgivning.

I den konkrete regel, som denne sag var afgjort efter, taltes der alene i ental, og beløbene var angivet pr. person.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen blev det anført, at hustruen havde modtaget kontanthjælp fra 1. januar 2004 efter aktivlovens § 25.

Ægtefællen havde modtaget integrationsydelse siden 10. oktober 2001 efter integrationslovens § 27 med brutto kr. 10.643,- pr måned efter takstnedsættelse, jf. aktivlovens § 25, stk. 5.

Med baggrund i at ægtefællen havde modtaget integrationsydelse siden 10. oktober 2001 var det kommunens opfattelse, at hustruen fra start af kontanthjælp pr. 1. januar 2004 også var omfattet af aktivlovens regler om loft over kontanthjælp §§ 25 b og 25 c.

Det følger af bestemmelserne i aktivlovens § 25 b, at 6 måneders perioden opgøres efter reglerne i aktivlovens § 25, stk. 8-10.

Efter aktivlovens § 25 stk. 8 beregnes 6 måneders perioden fra første hele kalendermåned, hvorfra personen er berettiget til at modtage kontanthjælp. Det fremgår samtidig, at 6 måneders perioden afbrydes, såfremt begge ægtefæller i en hel kalendermåned ikke har modtaget kontanthjælp.

Af aktivlovens § 25 d følger, at personer, der modtager hjælp efter § 25 b, ikke længere omfattes af denne bestemmelse, når begge ægtefæller, begge samlevende eller den enlige ikke har modtaget hjælp efter § 25 i 6 sammenhængende kalendermåneder.

Med baggrund i ovenstående, var det kommunens opfattelse, at 6 måneders perioden i § 25 b beregnes fra det tidspunkt, hvor den ene ægtefælle modtager kontanthjælp, og at ægteparret samlet vil være omfattet af § 25 b, når der er forløbet 6 hele kalendermåneder fra start af den ene ægtefælles kontanthjælp, når den anden ikke længere er forsørget af anden indtægt og indgår i den samlede ægtefælleberegning efter § 25.

Nævnet har ved genvurdering bemærket, at nævnet ikke har fundet grundlag for at ændre sin afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af reglerne om loftsberegning for ægtefæller, der begge var omfattet af kontanthjælpsreglerne, men hvor kun den ene havde modtaget hjælp i 6 sammenhængende måneder, jf. aktivlovens § 25 b.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at hustruen ikke var omfattet af reglerne om loft over hjælpen, jf. boligstøttelovens § 42 a og aktivlovens §§ 25-26 fra bevillingstidspunktet.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen til grund, at manden, der efter det oplyste modtog integrationsydelse efter hidtidige gældende regler (før 1. juli 2002) var fundet omfattet af reglerne om loft over hjælpen.

Ankestyrelsen lagde videre til grund, at hustruen var fundet berettiget til kontanthjælp fra 1. januar 2004 og at hun ikke forud for dette tidspunkt havde modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende måneder.

Det fremgår af integrationslovens § 27, stk. 2, 2. pkt., at §§ 25 b-25 e og § 26, stk. 1-4 i lov om aktiv socialpolitik finder tilsvarende anvendelse.

Det fremgår af aktivlovens § 25 b stk. 1, nr. 1, at for personer, der i 6 sammenhængende måneder har modtaget hjælp til forsørgelse efter § 25, kan den samlede hjælp, jf. stk. 2, højst udgøre et månedligt beløb på kr. 10.859 kr. (kr.11.174 i 2004 sats) for gifte og samlevende, der er forsørgere.

Det fremgår videre af bestemmelsen, at 6-måneders perioden beregnes efter § 25, stk. 8-10.

Det fremgår af § 25, stk. 8, 1. pkt., at 6-måneders perioden i stk. 5 beregnes fra første hele kalendermåned, hvorfra personen er berettiget til at modtage kontanthjælp.

Af § 25, stk. 5, 1. pkt. fremgår, at ægtepar, hvor en eller begge modtager kontanthjælp efter stk. 1, nr. 1 eller 2, stk. 2 eller stk. 3, får den månedlige hjælp nedsat med 500 kr. (kr. 531 i 2004 sats) for hver person, når en af ægtefællerne har modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende kalendermåneder.

Ankestyrelsen fandt, at der hverken i § 25 b eller § 25, stk. 8-10 var tilstrækkelig hjemmel til at nedsætte hjælpen for den ægtefælle, der ikke havde modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende måneder.

Ankestyrelsen fandt heller ikke, at der var tilstrækkelig klar hjemmel i bemyndigelsesreglen i § 25 e til at fastsætte regler om at lade en ægtefælle være omfattet på et tidligere tidspunkt end fastsat i loven.

Det fremgår af aktivlovens § 2, stk. 1, at enhver mand og kvinde i forhold til det offentlige har ansvar for at forsørge sig selv, sin ægtefælle og sine børn under 18 år.

Af aktivloven § 26, stk. 1 fremgår, at hjælpen til ægtepar beregnes som summen af de beløb, som hver af ægtefællerne er berettiget til efter § 25, jf. dog stk. 2.

Det fremgår af Lovforslag LF 191 02/03 af bemærkningerne til § 1 nr. 22 (Til §§ 25 b og c), at for gifte er der tale om et fælles loft for øvrige er det individuelt.

Ankestyrelsen fandt heller ikke, at den gensidige forsørgelsespligt eller det fælles loft kunne begrunde at hjælpen nedsattes for den ægtefælle, der ikke havde modtaget kontanthjælp i 6 sammenhængende måneder eller var til hinder for at hjælpen ved en beregning nedsattes alene hos den ægtefælle, der var omfattet af § 25 b.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse med denne begrundelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da der er kommet nye regler på området den 1. oktober 2016.