Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-21-05 om opgivelse af jobplan - arbejdsprøvning - forsørgelsesgrundlag - revalideringsydelse

Resume:

Der var ikke holdepunkter for, at bestemmelsen om bevarelse af det hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering kunne give ret til fortsat udbetaling af revalideringsydelse efter opgivelse af en jobplan, selv om revalideringsforløbet skulle fortsætte med en arbejdsprøvning.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 47, stk. 5, § 51, stk. 1, § 53 og § 54

Sagsfremstilling:

Kommunen traf afgørelse om, at revalidenden ikke havde ret til revalideringsydelse, efter at jobplanen havde måttet opgives af helbredsmæssige grunde. Den videre plan var, at der skulle iværksættes arbejdsprøvning på en revalideringsinstitution.

Det sociale nævn traf afgørelse om, at revalidenden fortsat havde ret til revalideringsydelse.

Afgørelsen var begrundet med, at revalidenden skulle henvises til arbejdsprøvning. Nævnet henviste til § 47, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik, hvorefter revalidenden bevarer sit hidtidige forsørgelsesgrundlag under forrevalidering. Da den efterfølgende arbejdsprøvning var et led i en ny afprøvning, fandt nævnet, at revalidenden var berettiget til revalideringsydelse som forsørgelsesgrundlag under arbejdsprøvningen. Nævnet forudsatte, at det endnu ikke var opgivet at hjælpe revalidenden tilbage til arbejdsmarkedet.

Afgørelsen blev anket af kommunen, som henviste til aktivlovens § 51, stk. 1, hvorefter der kan udbetales revalideringsydelse, forudsat at revalideringen sker i overensstemmelse med en fastlagt jobplan, jf. §§ 27 og 28, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Kommunen henviste endvidere til aktivlovens § 53, hvorefter revalideringsydelsen kun kan bevares, hvis jobplanen følges, og at den efter § 54 kan bevares under kortvarige afbrydelser, der ikke har betydning for gennemførelse af jobplanen med hensyn til mål og indhold.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af rækkevidden af aktivlovens § 47, stk. 5, når en fastlagt jobplan ikke kunne gennemføres.

Afgørelse:

Nævnet havde ikke ret til at pålægge kommunen fortsat at udbetale revalideringsydelse efter opgivelsen af jobplanen.

Da revalidendens jobplan måtte opgives af helbredsmæssige grunde, opfyldte hun herefter ikke længere betingelserne for udbetaling af revalideringsydelse.

Ankestyrelsen fandt ikke, at der var holdepunkter for, at aktivlovens § 47, stk. 5, skulle medføre et andet resultat. Ankestyrelsen lagde vægt på, at sigtet med denne bestemmelse var at fastlægge et forsørgelsesgrundlag i den indledende fase af et revalideringsforløb, indtil der var grundlag for at udbetale den faste revalideringsydelse.

Da der ikke burde være udbetalt revalideringsydelse efter opgivelsen af jobplanen, skulle den revalideringsydelse, der var udbetalt i medfør af nævnets afgørelse, ikke have betydning for længden af den periode, hvori der efter lovens § 49 kunne udbetales revalideringsydelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. juni 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.