Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-23-05 om ledighedsydelse - fradrag for lønindtægt - arbejde af midlertidig karakter

Resume:

Idet arbejdet var af midlertidig karakter, skulle fradrag i ledighedsydelse foretages i forhold til den ugentlige arbejdstid på 18 ½ time og ikke i forhold til den fulde løn.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 74d, stk. 3

Sagsfremstilling:

Den 1. oktober 2003 blev ansøger visiteret til et fleksjob, og fra samme tidspunkt udbetalte kommunen supplerende ledighedsydelse. Ansøger arbejdede 181/2 time ugentlig fra 1. oktober 2003 hos hidtidige arbejdsgiver. Hun kunne ikke blive ansat på fleksvilkår hos hidtidige arbejdsgiver. Fra juli 2004 blev ansøger ansat i et fleksjob hos anden arbejdsgiver.

Kommunen traf afgørelse om, at fradrag i ledighedsydelse skulle ske for den fulde løn, idet ansøgers bekæftigelse ikke kunne anses for at være af kortere varighed.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse om fuldt fradrag i ledighedsydelsen for indtægter fra de 18,5 timers arbejde, jf. aktivlovens § 74 d, stk. 3.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at der ifølge aktivlovens § 74 d, stk. 3, ved kortere arbejdsforhold skulle foretages fradrag i ledighedsydelsen i forhold til den arbejdstid, som pågældende havde arbejdet.

Nævnet lagde til grund, at der ikke forelå oplysninger om, at ansøgers ansættelse som jordemoder var begrænset til kortere varighed. Nævnet lagde vægt på, at der i aktivlovens § 74 d, stk. 3, alene var angivet, hvorledes fradrag for indtægter skulle foretages, når der var tale om arbejde af kortere varighed.

Nævnet var enig med kommunen i, at den manglende stillingtagen specifikt til tilfælde, hvor der ikke var tale om arbejde af kortere varighed måtte føre til, at fradraget i disse situationer skulle ske fuldt ud (krone til krone) i stedet for time for time som angivet i § 74 d, stk. 3.

Ansøger klagede over nævnets afgørelse.

I klagen var det anført, at ansøger ønskede Ankestyrelsens stillingtagen til spørgsmålet om, hvorledes modregning skulle foregå, herunder en afklaring af begrebet korterevarende ansættelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis ved beregning af ledighedsydelse.

Afgørelse:

Fradrag i ledighedsydelse skulle foretages i forhold til den ugentlige arbejdstid som ansøger havde arbejdet, jf. aktivlovens § 74 d, stk. 3.

Ankestyrelsen lagde til grund, at ansøger fra den 1. oktober 2003 blev visiteret til et fleksjob efter kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ankestyrelsen lagde også til grund, at kommunen havde fundet ansøger berettiget til udbetaling af ledighedsydelse fra den 1. oktober 2003, jf. kapitel 7 i lov om aktiv socialpolitik.

Det følger af aktivlovens § 74 d, stk. 3, at når en person, der modtager ledighedsydelse, samtidig har arbejde af kortere varighed, sker der fradrag i ledighedsydelsen. Fradraget i ledighedsydelsen sker i forhold til den arbejdstid, som den pågældende har arbejdet.

Ankestyrelsen henviste til, at det fremgår af de almindelige bemærkninger til § 74 d, stk. 3, at personer, der står til rådighed for fleksjob, efter gældende regler kan have et deltidsarbejde mv. af midlertidig karakter og fortsat stå til rådighed i forhold til fleksjob.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger fra 1. oktober 2003 havde arbejdet 18 ½ time ugentligt som jordemoder hos hidtidig arbejdsgiver, og at hun ikke kunne blive ansat i et fleksjob hos arbejdsgiveren.

Ankestyrelsen havde ligeledes lagt vægt på, at ansøger var indstillet til fleksjob via center for formidling af job på særlige vilkår.

Ankestyrelsen lagde også vægt på oplysninger om, at ansøger i juli 2004 påbegyndte arbejde i et fleksjob hos en anden arbejdsgiver.

Ankestyrelsen fandt på grundlag af de foreliggende oplysninger, at arbejde i 18 ½ time ugentlig hos ansøgers hidtidige arbejdsgiver havde været af midlertidig karakter og dermed omfattet af aktivlovens § 74 d, stk. 3.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på, at ansøger ventede på at blive ansat i et fleksjob.

Kommunen blev anmodet om at foretage en ny beregning af ledighedsydelsen på baggrund af ansøgers ugentlige arbejdstid, jf. §§ 14 og 15 i Socialministeriets bekendtgørelse nr. 522 af 7. juni 2001 om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 5. maj 2017, da den er erstattet af principafgørelse 80-09