Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-35-05 om opgivelse af jobplan - ny beslutning i verserende sag - ressourceprofil - ugyldig afgørelse - retsvirkning - revalidering

Resume:

Kommunens afgørelse om at standse udbetaling af revalideringsydelse efter opgivelse af jobplanen var ugyldig, fordi der ikke var udarbejdet ressourceprofil.

Der var dog ikke ret til at få genoptaget udbetaling af revalideringsydelse. Begrundelsen var, at udbetaling af revalideringsydelse efter aktivlovens regler var betinget af, at revalideringen skete i overensstemmelse med en fastlagt jobplan, og at denne blev fulgt. Udbetaling af revalideringsydelse efter opgivelse af jobplanen ville derfor være i strid med lovens betingelser for udbetaling af ydelsen. *)

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 709 af 13. august 2003 - § 51, stk. 1 og § 53

Note:

*) SM A- 40-03 ophæves

* * * * *

Sagsfremstilling:

En revalidend måtte i august 2004 opgive at gennemføre sin jobplan, da det undervejs havde vist sig, at planen byggede på forkerte forudsætninger. Revalideringen var startet inden den 1. januar 2003.

Kommunen standsede derfor revalideringsydelsen og henviste revalidenden til et revalideringscenter.

Der blev ikke udarbejdet ressourceprofil i sagen, inden der blev taget stilling til det videre forløb.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse om at standse udbetalingen af revalideringsydelse, da revalidenden ikke længere opfyldte betingelserne for udbetaling.

Nævnet lagde til grund, at revalideringsplanen var blevet afbrudt, fordi revalidenden ikke som forudsat kunne optages på uddannelsesinstitutionen. Nævnet fandt, at dette burde have været afklaret i forbindelse med udarbejdelsen af revalideringsplanen.

Nævnet var enigt med revalidenden i, at det, inden revalideringsydelsen blev standset, burde have været afklaret, om der var grundlag for straks at iværksætte en ny jobplan, således at revalideringsydelsen havde kunnet bevares. Det var således en klar fejl, at revalidenden ikke inden afgørelsen om at standse revalideringsydelsen havde været indkaldt til en samtale om det videre revalideringsforløb.

Da det på tidspunktet for nævnets afgørelse lå klart, at revalideringsplanen var afbrudt, og da der efterfølgende var etableret et forrevalideringsforløb, fandt nævnet ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for at hjemvise sagen til kommunen.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at det virkede absurd, at revalidenden havde fået medhold i sin kritik af kommunens behandling af sagen, men at nævnet alligevel havde tiltrådt kommunens afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om ændring af en jobplan, som var påbegyndt før den 1. januar 2003, måtte anses som en ny foranstaltning i et igangværende revalideringsforløb, jf. § 11, stk. 2, i bekendtgørelsen om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne.

Afgørelse:

Standsningen af udbetaling af revalideringsydelse som følge af opgivelse af jobplanen, måtte anses for en ny foranstaltning i en verserende revalideringssag. Afgørelsen om det videre forløb af revalideringssagen skulle derfor være truffet på baggrund af en ressourceprofil. Da dette ikke var sket, var kommunens afgørelse ugyldig.

Revalidenden havde dog ikke ret til at få genoptaget udbetalingen af revalideringsydelsen.

Begrundelsen var, at udbetaling af revalideringsydelse efter aktivlovens regler var betinget af, at revalideringen skete i overensstemmelse med en fastlagt jobplan, og at denne blev fulgt. Udbetaling af revalideringsydelse efter opgivelse af jobplanen ville derfor være i strid med lovens betingelser for udbetaling af ydelsen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.