Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-41-05 om ledighedsydelse - ferieret med feriegodtgørelse - nedsat arbejdstid

Resume:

Ledighedsydelse under ferie kunne kun udbetales i det omfang, der ikke var optjent ret til feriedage med feriegodtgørelse.

Der var i loven lagt vægt på antallet af optjente feriedage med godtgørelse og ikke på godtgørelsens størrelse.

Det var derfor uden betydning, at feriedagene var optjent på nedsat tid, og feriegodtgørelsen således var lavere end ledighedsydelsen.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 74e, stk. 5

Sagsfremstilling:

En kvinde var bevilget fleksjob i foråret 2004. I hele det foregående år havde hun arbejdet 8 timer ugentligt. Hun havde herved optjent 25 feriedage med en feriegodtgørelse svarende til 8 timers ugentligt arbejde.

I forbindelse med ferie fra fleksjobbet i sommeren 2004 søgte hun om ledighedsydelse som supplement til feriegodtgørelsen.

Kommunen og nævnet gav afslag på ledighedsydelse og henviste til, at der var optjent 25 feriedage, og at der ikke var mulighed for at udbetale ledighedsydelse under ferie, uanset at feriegodtgørelsen beløbsmæssigt ikke svarede til, hvad hun ville være berettiget til i ledighedsydelse, hvis hun havde undladt at holde ferie.

Forbundet klagede og anførte, at afgørelsen medførte, at borgere på ledighedsydelse stilledes ringere end borgere på arbejdsløshedsdagpenge, når der skulle ske modregning for feriepenge optjent på nedsat timeantal.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af muligheden for at udbetale ledighedsydelse som supplement til feriegodtgørelse optjent på nedsat timetal.

Afgørelse:

Der var ikke ret til ledighedsydelse for de dage, hvor der var optjent ferieret med feriegodtgørelse.

Begrundelsen var, at der skulle foretages fradrag i antallet af feriedage med ledighedsydelse i det omfang der var optjent ret til ferie med feriegodtgørelse, og den optjente ferieret sammenlagt med lovens mulighed for ferie med ledighedsydelse oversteg 25 dage.

Det var således en betingelse for at få ledighedsydelse under ferie, at den optjente ret til ferie med feriegodtgørelse var mindre end 25 dage.

Ankestyrelsen henviste til, at der i loven var lagt vægt på antallet af optjente feriedage med godtgørelse og ikke på godtgørelsens størrelse.

Ankestyrelsen stadfæstede således nævnets afgørelse.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 5. september 2016, da der er kommet nye regler på området.