Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-5-06 om fleksjob - ledighedsydelse - revalidering

Resume:

En modtager af ledighedsydelse kunne revalideres til nyt fleksjob efter opsigelse fra fleksjob på grund af sygdom.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 46, stk. 1, § 46, stk. 2 og § 74c

Sagsfremstilling:

Kommunen visiterede i 2002 en yngre kvinde til et fleksjob i hendes tidligere job i en børnehave. Hun blev opsagt på grund af sygdom i 2003, hvorefter hun modtog ledighedsydelse.

Kommunen traf herefter afgørelse om at godkende hende til revalidering og etablere virksomhedspraktik, der kunne tilgodese hendes skånebehov.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse og fandt revalidering nødvendig for at bringe hende tilbage til arbejdsmarkedet i fleksjob og gøre hende i stand til at forsørge sig selv.

Klager anførte, at hun ikke med sit dårlige helbred kunne varetage kontormæssige funktioner, og at det forekom besynderligt, at hun skulle revalideres til et fleksjob, når hun var ophørt i et tidligere fleksjob på grund af helbreddet.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af kommunens pligt til - i forbindelse med udbetaling af ledighedsydelse - at give tilbud, der kan forbedre den lediges muligheder for at få et nyt fleksjob.

Afgørelse:

Ankestyrelsen tiltrådte nævnets afgørelse.

Kvinden var omfattet af aktivlovens § 46 om revalidering og kommunens tilbud om et revalideringsforløb med henblik på forbedring af hendes arbejdsevne.

På grundlag af oplysningerne i ressourceprofilen fandt Ankestyrelsen, at hendes funktionsevne på arbejdsmarkedet var nedsat og yderligere forringet i forhold til hendes arbejdsevne, da hun blev visiteret til det første fleksjob i børnehaven. Ankestyrelsen fandt dog ikke at hendes arbejdsevne var nedsat så meget, at hun ikke længere kunne stå til rådighed for et fleksjob.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at hendes helbredsmæssige forhold kunne forbedres, og at hun havde uudnyttede ressourcer, der kunne udvikles, således at hendes arbejdsevne kunne forbedres, selvom det aktuelt kunne være vanskeligt at udnytte den.

Det forhold, at hun ikke kunne varetage et konkret fysisk krævende fleksjob, betød ikke, at hun ikke efter oplæring ville kunne varetage et mindre fysisk krævende fleksjob.

Ankestyrelsen fandt derfor, at kommunen skulle tilbyde hende revalidering.

Ankestyrelsen fandt dog den udarbejdede jobplan mangelfuld og bad kommunen revidere planen og fyldestgørende beskrive hendes beskæftigelsesmål og angive hvilke tilbud, der kunne bidrage til opfyldelse af målet.