Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-9-06 om ledighedsydelse - selvforskyldt ledig - fleksjob

Resume:

Der var ikke ret til ledighedsydelse, idet ansøgeren var selvforskyldt ledig efter et fleksjob.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøgeren ikke orienterede kommunen om samarbejdsproblemer på arbejdspladsen, inden han opsagde fleksjobbet. Han var anmodet om at komme til et møde på arbejdspladsen, med henblik på at afklare de samarbejdsproblemer, der var opstået mellem ansøger og de øvrige servicemedarbejdere, inden han opsagde jobbet

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 74b, stk. 1, nr. 4

Sagsfremstilling:

Det fremgik af sagen, at ansøgeren blev ansat i et fleksjob som teknisk servicemedarbejder på en skole den 1. februar 2005. Han opsagde den 5. juni 2005 fleksjobbet pr. 13. juni 2005.

Ifølge kommunens journalark af 6. juni 2005 var der aftalt møde i kommunen denne dag, hvor ansøgeren og lederen af skolen skulle deltage. Ansøgeren mødte ikke til samtalen. På mødet havde lederen oplyst, at der havde været en episode mellem de to øvrige servicemedarbejdere. Ansøgeren havde sygemeldt sig den 26. maj 2005. Den 31. maj 2005 havde lederen anmodet ham om at komme til en samtale den 3. juni 2005 for at afklare problemet. Ansøgeren kom ikke til mødet, men sendte et brev dateret den 1. juni 2005.

Kommunen havde indkaldt til et møde den 10. juni 2005 med ansøgeren, fagforeningen og lederen af skolen. Lederen havde under mødet oplyst, at der fra skolens side havde været vist vilje til at løse problemerne, men at de ikke opfattede ansøgeren som samarbejdsvillig, og at det tangerede en arbejdsvægring.

Det fremgik endvidere af kommunens journal, at fagforeningen under mødet den 10. juni 2005 havde oplyst, at de var enige i, at ansøgeren ikke havde vist vilje til at løse problemerne, og at der ikke var grundlag for en faglig sag. Ansøgeren havde under mødet oplyst, at han var klar over, at han ikke kunne opsige fleksjobbet uden gyldig grund, og at dette sandsynligvis ville få konsekvenser. Under mødet havde kommunen orienteret om eventuelle konsekvenser.

Kommunen traf den 1. juli 2005 afgørelse om, at ansøgeren havde mistet retten til udbetaling af ledighedsydelse efter opsigelse af fleksjobbet.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at ansøgeren var selvforskyldt ledig fra fleksjobbet, jf. aktivlovens § 74 b, stk. 1, nr. 4.

Ansøgeren klagede over nævnets afgørelse.

I klagen var det bl.a. anført, at han blev indkaldt fredag den 3. juni 2005 kl. 16.00 til møde mandag den 6. juni 2005, kl. 9.00. Ansøgeren havde ikke mulighed for kontakt til sin fagforening. Desuden var han sygemeldt på grund af hele situationen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvad der nærmere skulle forstås ved at være selvforskyldt ledig efter et fleksjob, herunder om borgeren - i tilstrækkelig grad - havde orienteret kommunen om sine problemer med fleksjobbet, inden han besluttede at sige arbejdet op.

Afgørelse:

Ansøgeren havde ikke ret til ledighedsydelse efter den 13. juni 2005.

Begrundelsen for afgørelsen var, at han var selvforskyldt ledig efter et fleksjob, jf. aktivlovens § 74 b, stk. 1, nr. 4.

Efter denne bestemmelse var det en forudsætning for udbetaling af ledighedsydelse, at ansøgeren ikke var selvforskyldt ledig efter et fleksjob.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøgeren den 5. juni 2005 opsagde fleksjobbet til fratræden pr. 13. juni 2005.

Ankestyrelsen lagde også lagt vægt på, at ansøgeren ikke orienterede kommunen om samarbejdsproblemerne på arbejdspladsen, inden han besluttede at opsige fleksjobbet.

Ankestyrelsen lagde endvidere lagt vægt på oplysninger om, at ansøgeren var anmodet om at komme til et møde på arbejdspladsen, inden han opsagde fleksjobbet med henblik på at afklare de samarbejdsproblemer, der var opstået mellem ham og de øvrige servicemedarbejdere.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.