Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-11-06 om kontanthjælp - ophør af udbetaling - myndighedens manglende dokumentation for afsendelse af brev

Resume:

En mand, der modtog kontanthjælp, mødte ikke op til den aktiveringssamtale kommunen havde indkaldt til pr. brev, og kommunen traf afgørelse om ophør af udbetaling af kontanthjælp.

Ankestyrelsen fandt, at afgørelsen var ugyldig.

Kommunen havde ikke bevaret en kopi af brevet og kunne således ikke dokumentere, at brev om ophør af udbetaling af kontanthjælp var blevet afsendt.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 13

Sagsfremstilling:

En mand, der modtog kontanthjælp, blev henvist til forsamtale/jobsøgningskursus den 29. april 2002 i forbindelse med krav om aktivering.

Ifølge journalark den 30. april 2002 var det noteret, at manden den 29. april meldte afbud til samtalen, og det blev aftalt, at han fik tilsendt et brev om ny mødetid eller tilmelding til samtale hos en konsulent vedrørende jobtræning.

I journalark af 30. april var det videre noteret, at manden havde fået besked pr. telefon om tilbudsbrev, og at han ville blive tilskrevet om møde i Center for Offentlig jobtræningsplads.

Ifølge journalnotat af 8. maj 2002 udeblev han fra samtale i COJ den 7. maj 2002, og der skulle gives besked til en bestemt medarbejder om at sende træk/stopbrev. Der fandtes ingen kopi af dette brev.

Den 16. maj 2002 blev sagen ifølge journalnotat afsluttet. Manden havde ikke reageret på træk/stopbrevet, og der blev sendt besked til udbetalingsafdelingen om stop af kontanthjælpen fra 1. juni 2002.

Den 13. december 2002 mødte manden i kommunen, fordi han gerne ville have et arbejde.

Den 4. januar 2003 rettede manden henvendelse til kommunen med krav om kontanthjælp i perioden 1. juni til 10. december 2002.

Kommunen afviste at behandle klagen over afgørelsen af 8. maj 2002 på grund af fristoverskridelse og oversendte sagen til nævnet, der ligeledes afviste sagen på grund af fristoverskridelse.

Da mandens hjælper gjorde gældende, at der ikke var dokumentation for, at kommunen rent faktisk havde fremsendt en afgørelse om stop af kontanthjælp, bad nævnet kommunen om at forholde sig til det.

Kommunen anførte i brev af 10. juni 2003, at kommunen fastholdt sin afgørelse om stop af kontanthjælp, og da nævnet betragtede kommunens skrivelse af 10. juni 2003 som en afgørelse, besluttede nævnet at behandle sagen.

Den 28. maj 2004 tiltrådte nævnet kommunens afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen var, at hjælpen ophørte, hvis en ansøger uden rimelig grund afviste et tilbud om arbejde, aktivering eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, så længe muligheden for at benytte tilbuddet bestod.

Nævnet lagde vægt på, at manden den 30. april 2002 havde fået telefonisk besked om aktiveringstilbud, og at han samme dag blev tilskrevet om at møde i Center for Offentlig Jobtræning med henblik på jobtræningsplads. Han udeblev fra samtale i COJ den 7. maj 2002, hvorfor der den 8. maj blev givet besked om, at der skulle sendes stopbrev. Den 16. maj 2002 havde han endnu ikke reageret, hvorfor der blev givet besked til udbetalingsafdelingen om at stoppe kontanthjælpen. Han henvendte sig først til forvaltningen igen den 13. december 2002, idet han gerne ville i arbejde.

Nævnet havde endvidere lagt vægt på, at kommunen havde pligt til at vurdere, om en person, der havde ansøgt eller fik kontanthjælp, fortsat opfyldte betingelserne for hjælpen ved at udnytte sine arbejdsmuligheder, hvis personen udeblev fra en formidlings- eller opfølgningssamtale i kommunen.

Nævnet fandt på grund af sagsforløbet, hvor manden først henvendte sig i forvaltningen medio december 2002 i anden anledning end den stoppede kontanthjælp, at formodningen måtte tale for, at han havde modtaget brev om stop af kontanthjælp, som var afsendt fra forvaltningen den 8. maj 2002.

Manden klagede over afgørelsen den 31. maj 2004.

I klagen fastholdt han, at han ikke havde modtaget stopbrev af 8. maj 2002. Der var gentagne gange anmodet om at få dokumentation for denne skrivelse om stop for kontanthjælp, både for afsendelse og indhold.

I skrivelse af 15. april 2005 fra jobcentret var det bl.a. oplyst, at der ikke kunne fremskaffes kopi af det brev, hvor manden blev tilskrevet om møde i COJ med henblik på jobtræning.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på at afklare, om der var truffet en gyldig afgørelse, og om det var muligt at foretage partshøring og træffe afgørelse om stop for kontanthjælp i samme skrivelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsen vurderede, at der ikke sås at foreligge en afgørelse om ophør af kontanthjælp med virkning fra 1. juni 2002.

Begrundelsen var, at kommunen ikke havde kunnet dokumentere, at træk/stopbrev af 8. maj 2002 var blevet afsendt.

Endvidere havde kommunen ikke bevaret en kopi af brevet.

På baggrund af det konkrete hændelsesforløb måtte det antages, at der ikke var blevet sendt en afgørelse til manden.

Ankestyrelsen ændrede således nævnets afgørelse.

Ankestyrelsen tog ikke stilling til, om manden havde været berettiget til kontanthjælp fra 1. juni 2002 til december 2002.

Ankestyrelsen hjemviste derfor det spørgsmål til kommunen til stillingtagen til og afgørelse af, om manden på daværende tidspunkt opfyldte betingelserne for at få kontanthjælp.

Allerede ved at der ikke forelå en afgørelse, tog Ankestyrelsen ikke stilling til det oprindelige antagelsestema, om det var muligt at foretage partshøring og træffe afgørelse om ophør af kontanthjælp i samme skrivelse.