Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-12-06 om beregning af starthjælp - fradrag for indtægter - udlejning - ejerlejlighed - selvstændig virksomhed

Resume:

Udlejning af en ejerlejlighed, der var anskaffet til egen beboelse, kunne ikke sidestilles med selvstændig virksomhed. Den fulde lejeindtægt skulle derfor fradrages i starthjælpen. Lejeindtægten kunne ikke reduceres med nødvendige udgifter ved ejerlejligheden såsom afdrag og renter på prioritetsgæld, forsikringer, ejendomsskat og lignende.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 30

Sagsfremstilling:

En ung kvinde søgte i maj 2005 om hjælp til forsørgelse på grund af samlivsophør. Hun boede i Sverige fra 1. september 2002 til 29. maj 2005, hvorefter hun flyttede til Danmark og boede hos en søster. Under opholdet i Sverige var hun i gang med en uddannelse og modtog svensk uddannelsesstøtte. Uddannelsen blev dog ikke færdiggjort, og hun søgte optagelse på uddannelse i Danmark Hun havde forsørgelsen over et barn på 3 år. I forbindelse med ansøgningen oplyste hun, at hun havde en ejerbolig, der var udlejet for 3 år.

Kommunen traf afgørelse om udbetaling af starthjælp til en enlig med forsørgertillæg med fradrag af indtægten fra udlejning af ejerlejligheden.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse og hjemviste sagen, idet nævnet udtalte, at indtægt ved udlejning af ejerlejligheden i relation til aktivlovens § 30 om fradrag i kontanthjælp for indtægter måtte sidestilles med indtægter fra selvstændig virksomhed. Hovedprincippet var herefter, at udgifter ved indtægtens erhvervelse kunne fradrages i indtægten. Nævnet fandt således, at afdrag og renter på prioritetsgæld i ejerlejligheden samt andre nødvendige udgifter ved ejerlejligheden såsom forsikringer, ejendomsskat og lignende skulle fradrages som udgifter ved indtægtens erhvervelse.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse og anførte, at indtægter ved udleje af en lejlighed ikke kunne sidestilles med selvstændig virksomhed.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af muligheden for at fratrække udgifter ved udleje af privat lejlighed i forbindelse med opgørelsen af indtægter efter aktivlovens § 30.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at indtægter ved udleje af ejerlejligheden skulle fratrækkes i starthjælpen.

Ankestyrelsen begrundede afgørelsen med, at det fremgik af aktivlovens § 30, at indtægter skulle trækkes fra i hjælpen (kontant- og starthjælpen).

Endvidere at § 33 indeholdt en udtømmende opgørelse over, hvilke indtægter, der ikke medførte fradrag i hjælpen.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at indtægter ved udlejning af en ejerlejlighed ikke var en af de undtagelser, der var nævnt i § 33.

Ved vurderingen af, hvorledes indtægten ved udlejning af en ejerlejlighed skulle opgøres, lagde Ankestyrelsen endvidere vægt på, at der var tale om udlejning af en ejerlejlighed, at ejerlejligheden var anskaffet med henblik på egen beboelse, at den var udlejet tidsbegrænset i forbindelse med flytning til Sverige, at den ikke indgik i en virksomhed med henblik på at opnå økonomisk udbytte, og at den i skattemæssig henseende ikke optrådte som selvstændig virksomhed.

Ankestyrelsen fandt således, at der ikke var tale om selvstændig virksomhed eller at udlejningen kunne sidestilles med selvstændig virksomhed.

Lejeindtægten skulle derfor fratrækkes starthjælpen uden fradrag af udgifter til ejerlejligheden.

Ankestyrelsen lagde herved yderligere vægt på, at gæld og afdrag på gæld ikke indgik i beregningen af kontant- og starthjælp.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.