Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-14-06 om kontanthjælp - enkeltudgifter - overgang til ledighedsydelse - ændringer i forhold - sygedagpenge

Resume:

Ankestyrelsen fandt, at en ansøger kunne være berettiget til hjælp til enkeltudgifter i perioden mellem ansøgningen om hjælp og kommunens udbetaling af ledighedsydelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger på tidspunktet for sin ansøgning havde været ude for en ændring i sine forhold, idet han overgik fra sygedagpenge til ledighedsydelse, og der således var tale om forskudte udbetalingstidspunkter.

Ankestyrelsen fandt, at der kunne være tale om et likviditetsmæssigt problem i 14 dage, idet han i starten af måneden fik de sidste sygedagpenge udbetalt for 14 dage, og først i begyndelsen af den følgende måned fik udbetalt ledighedsydelse.

Kommunen måtte foretage en konkret vurdering af, om ansøger var berettiget til hjælp til enkeltydelser, eventuelt mod tilbagebetaling.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 11 og § 81

Sagsfremstilling:

En ansøger søgte om økonomisk hjælp til at holde jul for samt til medicinudgifter.

Han havde frem til december 2004 modtaget sygedagpenge i et fleksjob. Han modtog den sidste sygedagpengeydelse i begyndelsen af december 2004. Pr. 1. januar 2005 fik han udbetalt bagudbetalt ledighedsydelse.

Kommunen bevilgede hjælp til medicinudgifter, men gav afslag på at yde hjælp til at holde jul for. Som begrundelse for afslaget anførte kommunen, at ansøger ikke opfyldte betingelserne i aktivlovens § 81.

Afgørelsen blev påklaget til det sociale nævn.

Nævnet hjemviste sagen til fornyet vurdering og afgørelse i kommunen.

Begrundelsen var, at kommunen ikke havde foretaget en konkret individuel vurdering af ansøgers økonomiske forhold og behov for hjælp, herunder om han var uden midler til sit og familiens underhold, og om der skulle ydes hjælp mod tilbagebetaling.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

Kommunen anførte, at personer, der overgik fra sygedagpenge til ledighedsydelse, måtte indrette deres økonomi på, at de overgik fra 14 dages til månedsvis udbetaling. Der var efter kommunens opfattelse tale om et likviditetsproblem, som ikke skulle løses af det offentlige.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kunne gives afslag på kontanthjælp ved overgang fra sygedagpenge til ledighedsydelse, når sygedagpengene ikke blev ydet for en måned, og ledighedsydelsen var bagudbetalt, således at der opstod et likviditetsproblem.

Afgørelse:

Ankestyrelsen hjemviste sagen til kommunen til ny behandling og afgørelse af, om ansøger var berettiget til hjælp i perioden fra ansøgningen om hjælp til udbetaling af ledighedsydelse.

Begrundelsen for afgørelsen var, at ansøger muligvis var berettiget til hjælp i perioden mellem ansøgningen om hjælp og kommunens udbetaling af ledighedsydelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøger på tidspunktet for ansøgning om hjælp den 13. december 2004 havde været ude for en ændring i sine forhold, idet han overgik fra sygedagpenge til ledighedsydelse. Ankestyrelsen fandt, at der eventuelt kunne være tale om et likviditetsmæssigt problem i 14 dage. Ansøger fik således den 2. december 2004 udbetalt sidste sygedagpenge for 14 dage, og først fra den 1. januar fik han udbetalt ledighedsydelse.

Kommunen måtte derfor foretage en vurdering af, om ansøger var berettiget til hjælp efter aktivlovens § 81, eventuelt mod tilbagebetaling.

Kommunen måtte foretage en konkret individuel vurdering af, om ansøger havde haft mulighed for at spare op til det ansøgte. Dette var en betingelse for at give hjælp til udgifter, som havde kunnet forudses.

Kommunen måtte desuden foretage en vurdering af, om ansøger havde kunnet afholde udgifterne af egne midler.

Ankestyrelsen fandt ikke, at ansøger var berettiget til løbende hjælp til forsørgelse i perioden, idet der alene var tale om manglende likviditet i en kortere periode og ikke, at han fremtidigt var afskåret fra at forsørge sig selv.

Betingelserne i aktivlovens § 11 for at få løbende hjælp var således ikke opfyldt.

Ankestyrelsen tiltrådte nævnets afgørelse med ændret begrundelse.