Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-15-06 om særlige ydelser - introlejr - revalidering

Resume:

I forbindelse med revalidering til pædagog havde ansøger ikke ret til støtte til at deltage i en introlejr, da deltagelse i lejren ikke kunne anses for at være et nødvendigt led i uddannelsen.

Der blev lagt vægt på, at det var muligt at gennemføre uddannelsen uden deltagelse i lejren. *)

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 63

Note:

*) SM O-2-99 ophæves

Sagsfremstilling:

Kommunen gav en ansøger, der var under revalidering, afslag på hjælp til at deltage i introlejr under uddannelsen.

Ifølge en udtalelse fra pædagogseminariet indgik der i begyndelsen af studiet en obligatorisk introlejr. Den formede sig som et eksternat over to til tre dage. Formålet var at få samarbejdet blandt de studerende til at fungere optimalt, at introducere særlige faglige vinkler, og endelig skulle introlejren ses som en del af den personlige udvikling.

Introlejren var et element på linje med andre aktiviteter, der var indlagt i studieordningen, men det var muligt at gennemføre studiet uden at deltage i alle elementer.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse. I klagen til Ankestyrelse bemærkedes, at andre på samme uddannelse havde fået bevilget den økonomiske hjælp.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om udgift til introlejr i forbindelse med pædagogstudiet kunne anses for en nødvendig følge af uddannelsen, jf. § 63 i aktivloven.

Afgørelse:

Ansøgeren havde ikke ret til økonomisk hjælp til udgift til deltagelse i introlejr i forbindelse med pædagogstudiet.

Det var en betingelse for at få økonomisk hjælp til deltagelse i introlejr, at udgiften var en nødvendig følge af uddannelsen.

Ankestyrelsen var opmærksom på, at der var tale om et eksternat, hvor det at blive rystet sammen var et formål, og hvor naturfaget også fyldte en del, og at det var svært at afløse denne aktivitet med en skriftlig opgave. Lejren var desuden en vigtig del i at komme godt i gang med en uddannelse. Introlejren blev anset ligeledes for at være en forebyggelse mod frafald.

Der blev dog samtidig lagt vægt på, at det var muligt at gennemføre studiet uden at deltage i alle elementer.

Ankestyrelsen fandt, at udgiften til deltagelse i lejren ikke kunne anses for en nødvendig følge af uddannelsen, da det således var muligt at gennemføre uddannelsen uden deltagelse i lejren.

Ankestyrelsen tiltrådte således nævnets afgørelse