Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-16-06 om kontanthjælp - arbejdsløshedsdagpenge - tilbagebetaling - dobbeltforsørgelse

Resume:

Kontanthjælpen kunne kræves tilbagebetalt ved efterbetaling af arbejdsløshedsdagpenge uanset, at der efter aftale ikke kom noget til udbetaling.

Begrundelsen var, at efterbetalingen dækkede samme formål og tidsrum som kontanthjælpen, og at den reducerede udbetaling skyldtes en modregning af modtagerens gæld til a-kassen. *)

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 94

Note:

*) SM O-50-96 ophæves

Sagsfremstilling:

En kontanthjælpsmodtager fik 24. februar 2005 meddelelse fra sin a-kasse om, at hun var berettiget til dagpenge for perioden 23. november 2004 til 28. februar 2005.

Dette meddelte modtager sin kommunen, der krævede kontanthjælp for perioden tilbagebetalt.

Det sociale nævn tiltrådte kommunens afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af reglerne for tilbagebetaling af kontanthjælp ved dobbeltforsørgelse i tilfælde, hvor efterbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse var beregnet til 0 kr.

Afgørelse:

Modtager skulle tilbagebetale kontanthjælpen udbetalt for perioden 23. november 2004 til 28. februar 2005

Ankestyrelsen var således enig i det sociale nævns afgørelse.

Begrundelse for afgørelsen var, at ansøger 24. februar 2005 fik udbetalt arbejdsløshedsdagpenge for perioden 23. november 2004 til 28. februar 2005.

Modtager var således forsørget i denne periode, hvor hun desuden fik udbetalt kontanthjælp.

Kommunen havde derfor kunnet træffe afgørelse om tilbagebetaling af kontanthjælpen for den nævnte periode, da modtager fik udbetalt arbejdsløshedsdagpenge, der dækkede samme tidsrum og samme formål som den udbetalte hjælp.

Ankestyrelsen havde herved lagt vægt på, at udbetalingen fra modtagers a-kasse på 0 kr. skyldtes en aftalt indfrielse af gæld til a-kassen.

Det bemærkedes således, at det beløb, der var blevet modregnet, var kommet modtager til gode ved en nedskrivning af hendes gæld til a-kassen.

Ankestyrelsen lagde ved afgørelsen vægt på, at det af a-kassens brev af 21. februar 2005 fremgik, at man nu havde behandlet modtagers ledighedserklæring. Modtager var derfor berettiget til arbejdsløshedsdagpenge. Af den medfølgende udbetalingsspecifikation fremgik det, at modtager havde været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge fra 22. november 2004. Det fremgik endvidere, at der ikke var blevet udbetalt noget grundet modregning af gæld til a-kassen.