Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-23-06 om kontanthjælp - orlov fra studium - lønnet praktikperiode

Resume:

Der var ikke uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte under en persons orlov fra en lønnet praktikperiode i pædagoguddannelsen. Det betød at, kommunen ikke med denne begrundelse kunne meddele afslag på kontanthjælp.

Pædagoguddannelsen var opbygget af såvel SU-støttede perioder som lønnede praktikperioder, og manden ville ikke have været berettiget til støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, såfremt han ikke havde søgt orlov i ovennævnte periode.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 12, stk. 1

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en mand, der var bevilget orlov fra pædagoguddannelsen i perioden 1. september 2005 - 31. januar 2006. Der var søgt orlov fra en lønnet praktikperiode i uddannelsen. Uddannelsen var opbygget af såvel SU-støttede perioder som lønnede praktikperioder. Manden henvendte sig den 28. september 2005 i kommunen for at søge kontanthjælp. Han oplyste, at hans praktik ikke var blevet godkendt, og at han derfor måtte vente til næste praktikperiode i januar 2006.

Kommunen meddelte afslag på kontanthjælp med den begrundelse, at manden fortsat havde ubrugte SU-klip eller mulighed for SU-lån i forbindelse med pædagoguddannelsen.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse.

Nævnet lagde vægt på, at der kun kunne ydes kontanthjælp til en person, der havde orlov fra en uddannelse, såfremt det kunne godtgøres, at personen ikke havde uudnyttede muligheder for SU-støtte. Nævnet fandt ikke, at mandens ubrugte SU kunne føre til, at han ikke kunne opnå ret til kontanthjælp. Nævnet lagde i denne forbindelse vægt på, at det direkte fremgik af meddelelsen om, at manden blev bevilget orlov fra sit uddannelsessted, at han ikke var berettiget til SU i orlovsperioden, samt at SU-styrelsen havde meddelt, at han på ny skulle søge om SU, når han igen opfyldte betingelserne herfor.

Nævnet forstod sagens oplysninger således, at manden på ny ville være berettiget til den SU, som han måtte have tilbage, når han genoptog den teoretiske del af sit studium. På denne baggrund fandt nævnet ikke, at han kunne siges på tidspunktet for sin ansøgning at have uudnyttede muligheder for SU-støtte, hvorfor kommunen ikke med denne begrundelse kunne give afslag på kontanthjælp.

Nævnet bad kommunen vurdere, hvorvidt manden i øvrigt på ansøgningstidspunktet opfyldte de øvrige betingelser i lov om aktiv socialpolitik for at modtage kontanthjælp.

Nævnet forudsatte ved sin afgørelse, at manden under sin orlovsperiode ikke havde mulighed for at optage et særligt lån eller lignende efter reglerne i lov om statens uddannelsesstøtte.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen anførte kommunen, at nævnets afgørelse var baseret på et uafklaret lovmæssigt grundlag. Efter kommunens opfattelse var såkaldt ubrugt SU og uudnyttede muligheder for SU-støtte det samme. Kommunen efterspurgte en generel præcisering af, hvornår uddannelsessøgende med orlov var berettigede til kontanthjælp, og hvornår de ikke var, samt om der var specielle regler for uddannelsessøgende, hvor der indgik lønnede praktikperioder i uddannelsen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der var mulighed for at yde kontanthjælp til en uddannelsessøgende, der havde orlov fra uddannelsen i forbindelse med en praktikperiode.

Afgørelse:

Manden havde ikke uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte under sin orlov fra pædagoguddannelsen i perioden 1. september 2005 til den 31. januar 2006.

Det betød at, kommunen ikke med denne begrundelse kunne meddele afslag på kontanthjælp.

Kommunen skulle herefter vurdere, om manden på ansøgningstidspunktet i øvrigt opfyldte de øvrige betingelser i lov om aktiv socialpolitik for at modtage kontanthjælp.

Begrundelsen for afgørelsen var, at manden ikke ville have været berettiget til støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte i perioden 1. september 2005 til den 31. januar 2006, såfremt han ikke havde søgt orlov.

Ankestyrelsen lagde til grund, at pædagoguddannelsen var opbygget af såvel SU-støttede perioder som lønnede praktikperioder.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at manden havde søgt orlov fra en lønnet praktikperiode i uddannelsesforløbet. Der blev i denne forbindelse lagt vægt på oplysninger fra uddannelsesstedet, hvorefter manden ikke var berettiget til at modtage SU, før han genoptog den teoretiske del af uddannelsen efter gennemførelse af 1. lønpraktik.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse