Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-25-06 om ledighedsydelse - rådighedsvurdering - ressourceprofil - oplysningsgrundlag

Resume:

Kommunen kunne ikke træffe afgørelse om stop af ledighedsydelsen uden udarbejdelse af ressourceprofil. Afgørelsen blev derfor ophævet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at der havde været tale om et meget langt forløb med sparsom deltagelse fra borgerens side. Senest var et psykologforløb afbrudt uden at årsagen hertil var klart oplyst. Kommunens afgørelse, der implicit også tog stilling til, at der ikke var indtrådt en helbredsmæssig eller psykisk forværring, var derfor ugyldig.

En afgørelse om rådighed for fleksjob indeholdt dels en vurdering af, om en kvinde reelt var indstillet på at påtage sig et fleksjob, dels en vurdering af, om hun var i besiddelse af arbejdsevne i et sådant omfang, at hun ville kunne påtage sig et fleksjob.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 74a, § 74b og § 74c

Sagsfremstilling:

En kvinde var visiteret til fleksjob i 2002 og havde deltaget sparsomt i 2 aktiverings- og arbejdsprøvningsforløb. En psykiater anbefalede efter 2 år, at det blev bevilget et smertekursus og konstaterede samtidig, at der var tale om en udtalt histrionisk personlighed.

Kommunen bevilgede et antal timer hos en psykolog, men psykologen meddelte, at hun på grund af det sparsomme fremmøde ikke kunne stille diagnose eller vurdere arbejdsevne. Kvinden kommenterede attesten og oplyste, at hun havde måttet flytte 2 tider på grund af tandbehandling, og at psykologen i øvrigt havde udskudt 2 tider.

Kommunen bragte ledighedsydelsen til ophør med henvisning til, at kvinden ikke havde modtaget et rimeligt tilbud, der kunne forbedre mulighederne for at få et arbejde. Det var derfor vurderet, at hun ikke stod til rådighed for et fleksjob.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse og begrundede afgørelsen med, at hun ikke var villig til at gå til behandling hos psykolog. Nævnet henviste endvidere til den sparsomme medvirken i aktiveringsforløbene.

Kvinden klagede over afgørelsen og begrundede dette med, at hun ikke var tilbudt et fleksjob, og at kommunen derfor ikke kunne vurdere, om hun var motiveret herfor.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for kommunens brug af ressourceprofiler i forbindelse med nye afgørelser i verserende sager samt evt. betingelserne for at træffe afgørelse om stop af ledighedsydelse efter § 74b.

Afgørelse:

Der var ikke tilstrækkeligt grundlag for at træffe afgørelse om stop af ledighedsydelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kommunen ikke havde forholdt sig til kvindens forklaring om årsagen til det afbrudte samtaleforløb hos psykologen, ligesom hendes oplysninger ikke havde været nærmere undersøgt.

Ankestyrelsen lagde endvidere vægt på, at der havde været tale om et meget langt forløb, og at den psykiatriske speciallæge udtalte, at der var tale om en histrionisk personlighed.

En afgørelse om rådighed for et fleksjob indeholdt dels en vurdering af, om en borger reelt var indstillet på at påtage sig et fleksjob, dels en vurdering af, om hun (fortsat) var i besiddelse af arbejdsevne i et omfang, at hun ville kunne påtage sig et fleksjob.

Kommunen måtte derfor forud for en afgørelse om stop af ledighedsydelse indhente nærmere oplysninger om årsagen til, at det planlagte behandlings/samtaleforløb var afbrudt og lade disse oplysninger og en vurdering af, om der var andre end fysiske begrænsninger i erhvervsevnen, indgå i en ressourceprofil.

På denne baggrund blev afgørelsen ophævet.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 4. juni 2019, da der er kommet nye regler på området den 1.1.2013.