Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-30-06 om fleksjob - ledighedsydelse - revalideringsydelse - revalideringsforløb

Resume:

En kvinde, der var visiteret til fleksjob, havde ikke ret til revalideringsydelse, men til ledighedsydelse, mens hun ventede på et fleksjob.

Det var nemlig en betingelse for retten til ledighedsydelse efter visitationen, at hun deltog i revalidering efter en jobplan. Hun havde under den planlagte revalidering ikke ret til revalideringsydelse.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at formålet med kvindens revalidering var ansættelse i et fleksjob. Der var ikke tale om revalidering til det almindelige arbejdsmarked på ordinære betingelser.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 74a, stk. 1

Sagsfremstilling:

En kvinde blev afskediget i 2004 på grund af sygdom. Efter arbejdsprøvning/arbejds-praktik og afklaringsforløb i et revalideringscenter blev hun visiteret til fleksjob. Hun modtog ledighedsydelse.

Kvinden blev flere gange forsøgt arbejdsprøvet. I august 2005 vurderede kommunen, at der skulle iværksættes et uddannelses- og opkvalificeringsforløb med henblik på at kvalificere hende til et fleksjob. Kommunen godkendt en plan om enkeltfag på VUC og virksomhedspraktik den 1. juli til 31. oktober 2006 med optræning til laboratorieassistent. Under det opkvalificerende forløb ville hun modtage ledighedsydelse.

Kvinden søgte om revalideringsydelse under det planlagte forløb.

Kommunen traf afgørelse om afslag på revalideringsydelse.

Ved afgørelsen blev der især lagt vægt på, at kvinden var fundet berettiget til ledighedsydelse og derfor var omfattet af beskæftigelseslovens § 2, stk. 1, nr. 7, samt at betingelsen for at modtage revalideringsydelse var, at forløbet skete i overensstemmelse med en fastlagt jobplan. Jobplan udarbejdedes for personer, som var omfattet af beskæftigelseslovens § 2, stk. 1-4.

Kvinden klagede over afgørelsen.

Nævnet traf afgørelse i sagen og ændrede kommunens afgørelse.

Nævnet fandt, at kvinden under gennemførelsen af det planlagte forløb havde ret til revalideringsydelse og under virksomhedspraktik eventuelt løntilskud.

Nævnet lagde vægt på, at hun var bevilget revalidering, og at hun som følge heraf blev omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 2, nr. 4 med de muligheder efter loven, der fulgte heraf.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at det erhvervsmæssige sigte med kvindens revalidering måtte anses for at være fastlagt, arbejde som laboratorieassistent, og at der således var tale om revalidering efter en fastlagt plan, jf. § 27 og § 28, stk. 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, uanset den af kommunen udarbejdede plan ikke fuldt ud levede op til kravene i disse bestemmelser.

Regler om forsørgelsesgrundlaget under revalidering efter en fastlagt jobplan fandtes i lov om aktiv socialpolitik § 51. Det forhold, at kvinden var visiteret til fleksjob og hidtil havde modtaget ledighedsydelse, medførte efter nævnets opfattelse ikke, at hun ikke var omfattet af reglerne i lov om aktiv socialpolitik, § 51, stk. 1, og 2.

Kommunen klagede over afgørelsen.

Det var i klagen bl.a. anført, at kvinden var omfattet af personkredsen i lov om en aktiv beskæftigelsespolitiks målgruppe, jf. § 2, nr. 4. Dette gav hende efter kommunens vurdering ret til de tilbud, der knyttede sig til målgruppen i denne lov, herunder ordinære uddannelsesforløb. Denne lov forholdt sig imidlertid ikke til, hvilken økonomisk ydelse man var berettiget til.

Kvinden var ligeledes omfattet af lov om aktiv socialpolitik § 46 og dermed revalideringsomfattet. I samme lovs § 74 stod der, at man kunne modtage ledighedsydelse samtidig med, at man deltog i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsespolitik.

Det var således kommunens opfattelse, at det var korrekt at tilbyde en person på ledighedsydelse revalideringstiltag efter lov om en aktiv beskæftigelsespolitik samtidig med, at personen oppebar ledighedsydelse.

Ved genvurdering af sagen bemærkede nævnet, at det af aktivlovens § 47 a kunne udledes, at personer, som på tidspunktet for visitation til fleksjob deltog i revalidering efter en fastlagt jobplan, tilhørte den persongruppe, der ville have krav på ledighedsydelse efter visitationen.

Nævnet var enig med kommunen i, at ledighedsydelse kunne modtages samtidig med deltagelse i tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven.

Udbetaling af ledighedsydelse var betinget af, at modtageren tog imod sådanne rimelige tilbud, jf. beskæftigelsesindsatslovens § 74 b, stk. 1, nr. 3, og under tilbud som led i opfølgning/rådighedsafprøvning, jf. §§ 74 c og 74 b, stk. 3, ville forsørgelsesgrundlaget være ledighedsydelse.

Ansås den fleksjobvisiterede imidlertid for omfattet af aktivlovens § 46, var det efter nævnets opfattelse de almindelige regler om forsørgelsesgrundlaget under revalideringsforløbet, der fandt anvendelse. Under en evt. forrevalidering ville forsørgelsesgrundlaget således være ledighedsydelse, forudsat betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt, jf. aktivlovens § 47, stk. 5, medens aktivlovens § 51 fandt anvendelse, når revalideringen skete i overensstemmelse med en fastlagt jobplan.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om personer, der var omfattet af fleksjobbestemmelserne, men ledige og dermed modtog ledighedsydelse, skulle have udbetalt ledighedsydelse eller revalideringsydelse under et revalideringsforløb.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kvinden under sin planlagte revalidering var berettiget til ledighedsydelse, jf. aktivlovens § 74 a.

Begrundelsen var, at kvinden, der var visiteret til et fleksjob, havde ret til ledighedsydelse, mens hun ventede på et fleksjob. Det var en betingelse for retten til ledighedsydelse efter visitationen, at hun deltog i revalidering efter en jobplan.

Ankestyrelsen lagde vægt på oplysningerne i sagen om, at formålet med kvindens revalidering var et fleksjob som laboratorieassistent. Der var ikke tale om revalidering til det almindelige arbejdsmarked på ordinære betingelser.

Ankestyrelsen ændrede således nævnets afgørelse.