Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-31-06 om jobplan - virksomhedsrevalidering - garantiforskrift - revalidering

Resume:

Kommunen burde have udarbejdet jobplan forud for afgørelse om virksomheds-revalidering, da borgeren var omfattet af revalideringsreglerne og derfor kunne anses som omfattet af målgruppen i § 2, nr. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at en jobplan var en garantiforskrift, der havde som funktion at skabe et godt og fyldigt bedømmelsesgrundlag for den afgørelse, der skulle træffes. Tilsidesættelse af en garantiforskrift var således en mangel, der medførte afgørelsens ugyldighed, når manglen var væsentlig.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 46, § 47, § 50, § 51 og § 52

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 - § 2, § 27 og § 28, stk. 3

Sagsfremstilling:

En kommune havde fundet en borger berettiget til bevilling af virksomhedsrevalidering med løntilskud i 6 måneder. Planen var, at borgeren efter de 6 måneder skulle kunne arbejde på fuld tid og efterfølgende kunne søge ansættelse på normale vilkår eller raskmeldes til A-kassen.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse og begrundede afgørelsen med, at borgeren efter 6 måneders yderligere tilknytning til arbejdsmarkedet i form af ansættelse med løntilskud ville kunne genskabe arbejdsevnen, og at der derfor ud fra det foreliggende var tale om en realistisk plan.

Nævnet fandt ikke, at der efter reglerne i beskæftigelsesindsatsloven og aktivloven var krav om udarbejdelse af jobplan eller handleplan, men nævnet fandt, at en plan kunne udarbejdes, hvis det var nødvendigt for sagen.

Borgeren klagede over nævnets afgørelse og begrundede dette med, at der ikke var udarbejdet jobplan, og at ressourceprofilen og arbejdsevnevurderingen ikke var opdaterede.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af betydningen af, at der ikke var udarbejdet jobplan ved tilbud om ansættelse med løntilskud i forbindelse med revalidering.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen burde havde udarbejdet en jobplan forud for afgørelsen om virksomhedsrevalidering.

Ankestyrelsen havde lagt vægt på, at kommunen havde fundet borgeren berettiget til virksomhedsrevalidering med løntilskud i 6 måneder. Ankestyrelsen vurderede derfor, at borgeren på dette tidspunkt måtte kunne anses som omfattet af målgruppen i § 2, nr. 4 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Begrundelsen for, at kommunen burde have udarbejdet en jobplan efter § 50 i lov om aktiv social politik og §§ 27 og 28 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsat var, at borgeren var fundet revalideringsberettiget. Borgeren var derfor omfattet af revalideringsreglerne i § 47 i lov om aktiv social politik, hvoraf det fremgik, at kommunen skulle tilrettelægge revalidering i samarbejde med revalidenden og virksomheden ved løntilskud, og at dette skete ved udarbejdelse af jobplan.

Ankestyrelsen fandt, at udarbejdelsen af en jobplan var en garantiforskrift, der havde som funktion at skabe et godt og fyldigt bedømmelsesgrundlag for den afgørelse, der skulle træffes. Tilsidesættelse af en garantiforskrift var således en retlig mangel, der medførte afgørelsens ugyldighed, når manglen var væsentlig.

Ankestyrelsen fandt derfor, at kommunen havde svigtet en garanti for afgørelsens rigtighed, og at denne mangel var væsentlig, hvilket medførte afgørelsens ugyldighed.

Ankestyrelsen ændrede nævnets afgørelse og ophævede samtidigt kommunens afgørelse.