Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-37-06 om samværsudgifter - udlandet - særlige forhold - konkret vurdering

Resume:

Ankestyrelsen fandt, at en mand, der søgte om økonomisk hjælp til en ferierejse til Polen, hvor han sammen med sin datter ønskede at besøge sin 85 årige mor, ikke havde ret til hjælp til samværsudgifter i forbindelse med besøget.

Begrundelsen for afgørelsen var, at det som udgangspunkt var en betingelse for at få hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, at samværet foregik her i landet.

Dette betød, at der ikke kunne ydes hjælp til besøget hos hans mor i Polen, da der ikke forelå oplysninger om, at samværet ikke kunne foregå her i landet, ligesom der ej heller var oplysninger om, at manden, datteren eller farmoderen var alvorligt syge, eller at der på anden måde forelå ganske særlige forhold.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 5 og § 83

Sagsfremstilling:

Det fremgik af sagen, at en mand løbende fast modtog 516 kr. om måneden i samværsudgifter, hvilket dækkede 8 samværsdage.

Han søgte om økonomisk hjælp til en ferierejse til Polen, idet han ønskede at besøge sin 85 årige mor sammen med sin datter.

Kommunen fandt ikke, at manden havde ret til personligt tillæg efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 17 til afholdelse af udgifter i forbindelse med et besøg sammen med datteren hos hans mor i Polen. Kommunen begrundede afgørelsen med, at økonomisk hjælp til en ferierejse ikke faldt ind under formålet med personlige tillæg. Endvidere begrundede kommunen afgørelsen med, at manden havde mulighed for selv at spare op til ferien.

Det sociale nævn gav afslag på yderligere hjælp til samværsudgifter. Nævnet lagde vægt på, at der primært var tale om en ferierejse. Nævnet var opmærksomt på, at formålet tillige var, at datteren skulle møde sin farmor, som hun ikke tidligere havde set. Nævnet lagde i denne forbindelse vægt på, at der ikke forelå oplysninger om, at farmoderen var alvorligt syg eller døende, hvorfor det måtte formodes, at datteren ville have mulighed for eventuelt senere at gøre hendes bekendtskab, når der havde været mulighed for at spare op til ferien, eller når farmoderen havde mulighed for at besøge hende i Danmark.

Manden klagede over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der kunne gives hjælp efter aktivlovens § 83 til sommerferiebesøg hos et familiemedlem i Polen.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at manden ikke havde ret til hjælp til samværsudgifter i forbindelse med sommerferiebesøget i Polen.

Begrundelsen for afgørelsen var, at det som udgangspunkt var en betingelse for at få hjælp til udgifter ved udøvelse af ret til samvær med egne børn under 18 år, at samværet foregik her i landet. Dette fremgår modsætningsvist af aktivlovens § 5, stk. 2, nr. 2.

Dette betød, at der ikke kunne ydes hjælp til sommerferiebesøget hos hans mor i Polen, da der ikke forelå oplysninger om, at samværet ikke kunne foregå her i landet, ligesom der ej heller var oplysninger om, at manden, datteren eller farmoderen var alvorligt syge, eller at der på anden måde forelå ganske særlige forhold, jf. lovens § 5, stk. 2, nr. 4.

Hjælp til samværsudgifter kunne ikke beregnes efter en fast takst. Kommunen var således forpligtet til at foretage en konkret individuel vurdering i forhold til den enkelte ansøgning om samværsudgifter, jf. SM A-37-02. Der kunne således bevilges hjælp til transport, aktiviteter m.m. efter aktivlovens § 83.

Ankestyrelsen hjemviste derfor spørgsmålet, om manden i øvrigt havde ret til yderligere hjælp til samværsudgifter.