Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-39-06 om kontanthjælp - ophør af hjælpen - sanktioner - indhold af CV - Job og CVbank

Resume:

Der var ikke hjemmel i aktivloven til at standse kontanthjælpen med den begrundelse, at det CV, kontanthjælpsmodtageren havde indlagt i Job- og CV-banken, efter kommunens opfattelse ikke var fyldestgørende

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 13 og § 41

Sagsfremstilling:

En kontanthjælpsmodtager modtog kontanthjælp alene på grund af ledighed Der var udarbejdet jobplan og givet beskæftigelsestilbud.

Hun var vejledt om at indlægge sit CV i Job- og CV-banken, og om at et aktivt CV med alle fyldestgørende oplysninger var en betingelse for at modtage kontanthjælp, samt at hendes CV skulle aktiveres hver uge.

Hun blev partshørt om sit CV, da det blev vurderet ikke at være fyldestgørende,og det blev aftalt, at det skulle rettes senest den 18. november 2005.

Kommunen standsede udbetaling af kontanthjælp den 23. november 2005 efter en rådighedsvurdering, idet kommunen ikke fandt kontanthjælpsmodtagerens CV fyldestgørende.

Det sociale nævn ændrede kommunens afgørelse og fandt hende berettiget til kontanthjælp, idet nævnet ikke fandt, at manglende indlæggelse af efter kommunens opfattelse fyldestgørende oplysninger i CV'et kunne føre til sanktioner i form af standsning af kontanthjælp, og at rettelser og tilføjelser burde ske gennem vejledning og dialog.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse og anførte, at der havde været dialog med kvinden, og at der var opnået enighed om ændringer, men at ændringerne ikke var sket. Kommunen fandt, at et CV var en beskæftigelsesfremmende foranstaltning, at indholdet havde stor betydning for, om arbejdsgiver foretog henvendelser, og at indholdet derfor var væsentligt, hvorfor sagen faldt ind under aktivlovens § 41, hvorefter hjælpen skulle ophøre, hvis anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning blev afvist.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af Ankestyrelsens praksis for mulige sanktioner i forbindelse med indlæggelse af ufyldestgørende CV i Job- og CV-bank, jf. aktivlovens § 13 og § 41.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke havde ret til at standse udbetaling af kontanthjælp til kontanthjælpsmodtageren i perioden 18. til 24. november 2005.

Ankestyrelsen begrundede afgørelsen med, at det fremgik af § 13 a i aktivloven, at det var en betingelse for at få hjælp, at en person senest 1 måned efter tilmelding til AF lagde en beskrivelse af tidligere beskæftigelse, uddannelse, kvalifikationer og øvrige forhold af betydning for formidling af arbejdet ind i Job- og CV-banken.

Af rådighedsbekendtgørelsen § 16 fremgik det, at en person ikke kunne få hjælp så længe, han ikke senest 1 måned efter tilmeldingen til AF havde lagt sit CV ind i Job- og CV-banken.

Ankestyrelsen lagde til grund, at kontanthjælpsmodtageren modtog hjælp alene på grund af ledighed og derfor var omfattet af reglerne i rådighedsbekendtgørelsen om tilmelding til AF og indlæggelse af CV i Job- og CV-banken.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at hun indlagde sit CV i Job- og CV-banken inden 1 måned efter tilmelding til AF og modtog kontanthjælp.

For at kontanthjælp kunne standses, skulle betingelserne i aktivlovens § 41 være opfyldt.

Ankestyrelsen fandt ikke, at uoverensstemmelse om indholdet af et CV var omfattet af begrebet afvisning af en anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning i aktivlovens § 41.

Ankestyrelsen lagde herved vægt på ordlyden af rådighedsbekendtgørelsens § 16, som Ankestyrelsen ikke fandt kunne udvides til også at omfatte indholdet af et CV.

Ankestyrelsen stadfæstede således det sociale nævns afgørelse.