Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-1-07 om kortvarig afbrydelse - orlov fra uddannelsessted - afbrydelse af jobplan - revalideringsydelse

Resume:

En revalidend, der afbrød jobplanen, søgte orlov fra uddannelsesstedet med den begrundelse, at hun ønskede at flytte nærmere til familie og det yngste barns far.

Ankestyrelsen fandt ikke, at denne begrundelse, selvom der var tale om en kortvarig afbrydelse, kunne medføre bevarelse af retten til revalideringsydelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 53 og § 54

Sagsfremstilling:

En kvinde, der var under revalidering, ønskede at flytte, da hun ville tættere på familien og det yngste barns far. Kvinden havde fået bevilget orlov fra uddannelsesstedet den 1. februar 2005. Hun var bekymret for at skulle starte i praktik den 1. februar 2005 på 34 timer ugentlig og samtidig få det hele til at hænge sammen, når hun ikke havde mulighed for hjælp til pasning af det yngste barn, som ofte var syg.

Kommunen traf afgørelse om, at det ikke var muligt at afbryde jobplanen midlertidigt med den begrundelse, at kvinden ønskede at flytte.

Kommunen tilbød samtale med kvinden og studievejlederen for at finde en løsning. Kvinden mente ikke, at hun blev hjulpet, og at det ville hjælpe at tale med studievejlederen igen.

Herefter talte kvinden selv med studievejlederen.

Kommunen partshørte kvinden om konsekvenserne af ikke at fortsætte studiet og traf efterfølgende afgørelse om standsning af revalideringsydelsen pr. 31. januar 2005.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse og fandt fortsat kvinden berettiget til revalideringsydelse efter den 1. februar 2006. Nævnet fandt ikke, at den omstændighed, at kvinden havde søgt og fået orlov kunne sidestilles med, at hun ikke fulgte jobplanen, jf. § 53 i aktivloven. Endvidere lagde nævnet vægt på, at kvinden havde fået bevilget orlov fra det Socialpædagogiske Seminarium.

Hun var optaget på nyt seminarium og skulle genoptage uddannelsen 1. august 2005.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen var det anført, at nævnet ikke havde forholdt sig til, hvorvidt det var nødvendigt med en afbrydelse i planen. Kommunen ønskede det principielt afgjort, hvorvidt det alene var uddannelsesinstitutionens bevilling af orlov, der var bestemmende for, hvorvidt erhvervsplanen kunne afbrydes, eller om det fortsat var kommunen, der ud fra en samlet helhedsvurdering havde kompetencen.

Nævnet bemærkede ved genvurderingen, at man ikke havde forholdt sig til nødvendigheden af at søge orlov, og at nævnet ikke var gået ind i en vurdering heraf, men havde forholdt sig til, om den afbrydelse orloven medførte, havde betydning for gennemførelse af jobplanen, jf. herved aktivlovens § 54.

Nævnet lagde endvidere vægt på, at revalidenden havde fået bevilget orlov fra det Socialpædagogiske Seminarium, men at dette ikke skulle tages som udtryk for, at det alene var dette forhold, der havde begrundet afgørelsen

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om en afbrydelse på grund af flytning var en kortvarig afbrydelse af revalideringsforløbet efter aktivlovens § 54, således at revalideringsydelsen kunne bevares.

Afgørelse:

Nævnet havde ikke ret til at pålægge kommunen fortsat at udbetale revalideringsydelse efter 1. februar 2005.

Kvinden afbrød jobplanen og søgte orlov fra uddannelsesstedet med den begrundelse, at hun ønskede at flytte nærmere til familie og det yngste barns far.

Ankestyrelsen fandt ikke, at denne begrundelse, selvom der var tale om en kortvarig afbrydelse, kunne medføre bevarelse af retten til revalideringsydelse.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.