Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-2-07 om ledighedsydelse - fradrag - tilsidesat oplysningspligt - tilbagebetaling - hjemmel

Resume:

En lønmodtager, der modtog ledighedsydelse, havde ikke oplyst kommunen om, at hun samtidig fik en løbende ydelse fra en pensionsordning. Da ledighedsydelsen efter de særlige regler om fradrag i ledighedsydelse skulle have været nedsat med pensionsydelsen, skulle lønmodtager tilbagebetale den for meget udbetalte ledighedsydelse.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 74d, stk. 5

Sagsfremstilling:

En lønmodtager modtog ledighedsydelse fra den 1. juni 2004. Hun oplyste ikke kommunen om, at hun på dette tidspunkt modtog en pensionsydelse fra PFA på baggrund af sit tidligere ansættelsesforhold.

Da kommunen blev opmærksom på forholdet, blev der truffet afgørelse om, at lønmodtager skulle tilbagebetale det beløb, som hun havde fået for meget udbetalt i ledighedsydelse.

Lønmodtager havde flere gange i perioden underskrevet erklæringer om oplysningspligt, hvoraf det tydeligt fremgik, at kommunen skulle have besked om pensionsindtægter.

Afgørelsen om tilbagebetaling blev tiltrådt af det sociale nævn. Afgørelsen var begrundet med, at lønmodtager havde tilsidesat sin oplysningspligt efter § 11 i retssikkerhedsloven. Kommunen kunne derfor kræve tilbagebetaling efter aktivlovens § 91.

Nævnet henviste endvidere til aktivlovens §§ 30-33 om modregning i kontanthjælp.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvor hjemmelen til at foretage fradrag i ledighedsydelse fandtes.

Afgørelse:

Lønmodtager skulle tilbagebetale det beløb, hun havde modtaget for meget i ledighedsydelse.

Ankestyrelsen henviste til § 9 i Socialministeriets bekendtgørelse om beregning af ledighedsydelse, fradrag i ledighedsydelse og varsling af ferie med ledighedsydelse. Efter denne bestemmelse medførte løbende udbetaling af pension, inklusive tillæg, som var led i et tidligere ansættelsesforhold, og var af en sådan karakter, at det var sædvanligt, at arbejdsgiveren bidrog til pensionen, fradrag i ledighedsydelsen.

Ydelsen fra PFA skulle derfor have været trukket fra i ledighedsydelsen.

Da lønmodtager ikke havde oplyst kommunen om pensionsindtægten, havde hun ikke overholdt sin oplysningspligt efter retssikkerhedslovens § 11. Kommunen havde derfor ret til at træffe afgørelse om tilbagebetaling efter aktivlovens § 91, nr. 1.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.