Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-15-07 om jobplan - manglende revision - kontanthjælp - revalideringsydelse - standsning

Resume:

En mand havde ikke krav på fortsat udbetaling af revalideringsydelse i forbindelse med afslutning af jobplan, selvom der ikke var klarhed over det fremtidige forsørgelsesgrundlag. Det betød, at kommunen var berettiget til at standse mandens revalideringsydelse med den konsekvens, at han overgik til kontanthjælp.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at udbetaling af revalideringsydelse var betinget af, at revalideringen skete i overensstemmelse med en fastlagt jobplan, og at denne blev fulgt. Udbetaling af revalideringsydelse uden en revision af mandens jobplan ville derfor være i strid med lovens betingelser for udbetaling af ydelsen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kritiserede, at hverken kommune eller nævn havde forholdt sig til retssikkerhedslovens § 7 a. Den manglende overholdelse af § 7 a kunne dog ikke føre til genoptagelse af udbetalingen af revalideringsydelsen, idet udbetaling af revalideringsydelse var betinget af, at revalidering skete i overensstemmelse med en fastlagt jobplan.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 51, stk. 1, nr. 1

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 56 af 18. januar 2007 - § 7a, stk. 1

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en mand, der var i virksomhedsrevalidering. Kommunen meddelte ved et møde den 14. september 2006, at virksomhedsrevalideringen ville stoppe den 15. september 2006. Dette var i henhold til jobplan af 14. marts 2006, hvor formålet var, at manden ville kunne påtage sig ordinært arbejde efter endt virksomhedsrevalidering.

Manden oplyste ved mødet, at han ikke ville kunne klare at arbejde på fuld tid, og søgte derfor fleksjob.

Det var kommunens vurdering, at han ikke umiddelbart ville kunne få fleksjob, men at der skulle indhentes en uvildig speciallægeerklæring, samt at ressourceprofilen skulle ajourføres, før der kunne blive truffet en afgørelse. Kommunen meddelte, at forsørgelsen i denne periode ville være kontanthjælp.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse og fandt ikke, at manden var berettiget til fortsat udbetaling af revalideringsydelse i forbindelse med afslutning af jobplan pr. 15. september 2006.

Begrundelsen var, at udbetaling af revalideringsydelse forudsatte, at revalideringen skete i overensstemmelse med en fastlagt jobplan, og at denne blev fulgt, jf. aktivlovens § 51, stk. 1. Udbetaling af revalideringsydelse i en periode, hvor der ikke var fastlagt en jobplan, ville derfor være i strid med lovens betingelser for udbetaling af revalideringsydelse.

Imidlertid fandt nævnet ikke, at manden var kompenseret for sin nedsatte erhvervsevne. Nævnet sendte derfor sagen tilbage til kommunen til videre behandling og afgørelse af sagen om revalidering eller eventuelt fleksjob/pension og i forbindelse hermed opdatering af ressourceprofil og revision af jobplan forinden afgivelse af tilbud efter beskæftigelsesindsatsloven.

Det blev påpeget, at nævnet ikke kunne tage stilling til det af manden anførte om ansvarsgrundlaget for, hvem der var ansvarlig for, at der ikke havde været iværksat en tilstrækkelig afprøvning af manden med henblik på udarbejdelse af ny jobplan eller stillingtagen til ansøgning om fleksjob i forbindelse med afslutning af tilbuddet den 15. september 2006. Det var nævnets opfattelse, at sådanne forhold vedrørte kommunens sagsbehandling, og at klagen herom henhørte under borgmesteren.

I klagen over nævnets afgørelser blev det anført, at nævnet ikke havde taget stilling til det, som klagen omhandlede.

Kommunen havde ikke overholdt retssikkerhedslovens § 7 a om, at senest 2 uger før en erhvervsrettet foranstaltning ophører, skal kommunen tage stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet.

Endvidere havde kommunen ikke overholdt retssikkerhedslovens § 10 om, at myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter loven, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan træffe afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om manglende revision af jobplan kunne medføre, at ydelsen ændredes fra revalideringsydelse til kontanthjælp.

Afgørelse:

Manden havde ikke krav på fortsat udbetaling af revalideringsydelse i forbindelse med afslutning af jobplan den 15. september 2006.

Det betød, at kommunen var berettiget til at standse mandens revalideringsydelse med den konsekvens, at han overgik til kontanthjælp.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg var enig i, at sagen var hjemvist til fornyet behandling i kommunen til vurdering af mandens forsørgelsesgrundlag.

Det betød, at kommunen skulle tage stilling til, om der skulle iværksættes yderligere foranstaltninger f.eks. i form af yderligere afklaring/arbejdsprøvning, herunder foretages opdatering af ressourceprofil og eventuelt jobplan.

Begrundelsen for at standse revalideringsydelsen var, at udbetaling af revalideringsydelse efter den 15. september 2006 ikke var indeholdt i jobplanen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at udbetaling af revalideringsydelse efter aktivlovens regler var betinget af, at revalideringen skete i overensstemmelse med en fastlagt jobplan, og at denne blev fulgt. Udbetaling af revalideringsydelse uden en revision af mandens jobplan ville derfor være i strid med lovens betingelser for udbetaling af ydelsen.

Begrundelsen for at hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen til vurdering af mandens forsørgelsesgrundlag var, at der på tidspunktet for standsning af revalideringsydelsen ikke var klarhed over det fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kritiserede samtidigt, at kommunen ikke havde overholdt reglen i retssikkerhedslovens § 7 a om, at senest 2 uger før en erhvervsrettet foranstaltning ophører, skal kommunen tage stilling til, om der er behov for yderligere foranstaltninger for at bringe borgeren tilbage til arbejdsmarkedet. Ankestyrelsen henviste til udmeldingen i Principafgørelserne R-1-06 og D-14-03, hvor det fremgår, at bestemmelsen er en garantiforskrift. Manglende overholdelse indebærer, at der er en formodning for, at afgørelsen indholdsmæssigt er påvirket.

I denne forbindelse lagde Ankestyrelsen vægt på, at manden den 14. september 2006 søgte kommunen om fleksjob, og at han ikke mente, han ville kunne klare et arbejde på fuld tid.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kritiserede desuden, at nævnet ikke havde anvendt retssikkerhedslovens § 7 a i nævnets afgørelse. Den manglende overholdelse af § 7 a kunne dog ikke føre til genoptagelse af udbetalingen af revalideringsydelsen, idet udbetaling af revalideringsydelse var betinget af, at revalidering skete i overensstemmelse med en fastlagt jobplan. Genoptagelse af udbetalingen ville således være i strid med lovens betingelser. Ankestyrelsen henviste til princippet i Principafgørelse A-35-05.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.