Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-16-07 om kontanthjælp - tilbud - ophør af hjælpen - negativ adfærd - jobsamtale

Resume:

Kommunen var ikke berettiget til at stoppe kontanthjælpen, uanset om den pågældende kontanthjælpsmodtager havde udvist negativ adfærd ved ansættelsessamtalen. Begrundelse var, at der ikke forelå et åbent tilbud om arbejde. *)

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 41, stk. 1

Note:

Note *) Se også Principafgørelse A-36-06, hvor der forelå et åbent tilbud.

Sagsfremstilling:

Sagen drejede sig om en mand, der modtog kontanthjælp. Kommunen vurderede ved afgørelsen den 30. august 2006, at kontanthjælpen skulle stoppes med virkning fra den 28. august 2006. Kommunen begrundede afgørelsen med, at den pågældende mand ved jobsamtale havde tilkendegivet, at han ikke var motiveret for at arbejde indenfor det pågældende erhverv, og han søgte stillingen ufrivilligt. Kommunen vurderede herefter, at han ikke udnyttede sine arbejdsmuligheder, hvilket kommunen henviste til var en betingelse for af få kontanthjælp efter aktivlovens § 13 og § 13 a.

Nævnet ophævede kommunens afgørelse.

Nævnet fandt, at der ikke var hjemmel til at træffe afgørelse om ophør af kontanthjælpen, idet der ikke havde foreligget et åbent tilbud om arbejde efter § 41, stk. 1. Kommunen skulle genoptage udbetalingen af kontanthjælpen fra den 29. august 2006, hvis betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt, herunder sanktionsbestemmelserne i lov om aktiv social politik §§ 38 a - 41

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

Kommunen udbad sig i klagen vejledning om, hvorledes kommunen i lignende fremtidige sager, kunne stoppe hjælpen, når en henvist person agerede på en bestemt negativ måde, som ville medføre, at en potentiel arbejdsgiver ikke var interesseret i at ansætte vedkommende.

Kommunen vurderede, at tilbuddet blev lukket som følge af den lediges adfærd. Kommunen fandt derfor, at den pågældende ikke aktivt havde søgt at udnytte sine jobmuligheder.

Sagen blev behandlet i principielt møde som supplement til Principafgørelses A-36-06, der fastslog, at kommunens vurdering af, om en person havde afvist et åbent tilbud efter aktivloven, skulle foretages på baggrund af en konkret stillingtagen til sagens omstændigheder, herunder personens adfærd. Det var ikke en betingelse for at standse hjælpen, at personen positivt havde sagt nej til det anviste tilbud.

Afgørelse:

Kommunen havde ikke hjemmel til at træffe afgørelse om ophør af kontanthjælp efter § 13 i lov om aktiv socialpolitik, idet bestemmelsen alene vedrørte rådighedspligten.

Kommunen var ikke berettiget til at standse kontanthjælpen efter § 41, uanset om manden havde udvist en negativ adfærd.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede således nævnets afgørelse.

Begrundelsen for afgørelsen var, at der ikke forelå et åbent tilbud om arbejde, som manden havde mulighed for ved sin accept at benytte.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at manden i forbindelse med jobsamtalen havde oplyst, at han søgte stillingen ufrivilligt, hvorefter arbejdsgiveren ikke ønskede at ansætte ham.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg oplyste på foranledning af kommunens anmodning om vejledning i fremtidige lignende sager, at såfremt der ikke længere forelå et åbent tilbud, kunne kommunen samtidig give et alternativt åbent tilbud, som borgeren skulle tage imod for at bevare retten til kontanthjælp.