Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-20-07 om ledighedsydelse - fradrag - diæter - offentlige erhverv - indtægter - honorarer

Resume:

Der skulle foretages fradrag i ledighedsydelsen for mødediæter, som var modtaget i forbindelse med udførelsen af offentligt erhverv som formand for et handicapråd. Sådanne diæter måtte normalt anses for honorarer for mistet arbejdsindtægt, og måtte derfor sidestilles med løn, honorarer m.v. efter bekendtgørelsens bestemmelse om indtægter.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 74d

Sagsfremstilling:

En kommune traf afgørelse om, at der skulle foretages fradrag i ledighedsydelsen hos en mand, der havde fået udbetalt mødediæter i forbindelse med hans offentlige erhverv som formand for Handicaprådet i kommunen.

Manden klagede over afgørelsen. Det fremgik af klagen, at manden ikke var enig i kommunens beregningsmetode af fradraget i ledighedsydelsen for mødediæterne.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse. Nævnet lagde vægt på, at manden havde fået udbetalt diæterne i forbindelse med hans offentlige erhverv, og at diæterne i overensstemmelse med bekendtgørelsen skulle fradrages i ledighedsydelsen.

Nævnet bemærkede, at nævnet ikke havde taget stilling til, hvorledes fratrækning af fradraget var sket, idet det ikke fremgik af de oplysninger, som nævnet havde ved bedømmelse af sagen.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for fradrag i ledighedsydelse ved modtagelse af diæter.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede Beskæftigelsesankenævnets afgørelse om, at der skulle foretages fradrag i mandens ledighedsydelse som følge af de udbetalte mødediæter.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at mødediæterne kunne sidestilles med løn, honorar m.v., idet det blev lagt til grund, at diæter modtaget i forbindelse med udførelse af offentlige erhverv normalt måtte anses for honorarer for mistet arbejdsindtægt.

Beskæftigelsesudvalget lagde endvidere vægt på, at der var tale om en indkomstskattepligtig indtægt.

Beskæftigelsesudvalget hjemviste, på baggrund af det anførte i mandens klage, spørgsmålet om beregningsmetoden af fradraget for mødediæter i mandens ledighedsydelse til kommunen.