Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-24-07 om ledighedsydelse - fleksjob - feriedage - fradrag

Resume:

Ansøger, der var ansat i et fleksjob, var ikke berettiget til udbetaling af ledighedsydelse i en uge, hvor arbejdspladsen holdt lukket, idet ansøgers optjente ferieret med løn sammenlagt med lovens mulighed for ferie med ledighedsydelse oversteg 25 dage.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 74e, stk. 5

Sagsfremstilling:

En kvinde blev ansat i fleksjob i september 2005 i sit tidligere job som rengøringsassistent på en skole.

Kvinden ansøgte kommunen om ledighedsydelse for uge 42 i 2006, hvor skolen holdt ferielukket.

Kommunen traf afgørelse om, at ansøger ikke var berettiget til ledighedsydelse i den ansøgte periode.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse, idet Beskæftigelsesankenævnet fandt, at der skulle ske fradrag i antallet af feriedage med ledighedsydelse, da ansøger havde optjent 25 dages ferie med løn, og ansøger således ikke havde ret til ferie med ledighedsydelse.

Beskæftigelsesankenævnet lagde vægt på, at ansøger var deltidsansat og havde en beskæftigelsesgrad på 0,9038, hvilket betød, at ansøger gennemsnitlig arbejdede 33,44 timer om ugen og modtog løn for 33,44 timer om ugen alle årets måneder.

Beskæftigelsesankenævnet lagde endvidere vægt på, at ansøger ved samtale den 24. maj 2006 havde accepteret, at der var tale om en deltidsbeskæftigelse med en beskæftigelsesgrad på 0,9038, og at ansøger ikke ville modtage ledighedsydelse under ferielukning. Det fremgik endvidere af bevillingen af fleksjob af 26. maj 2006.

Sagen blev behandlet som supplement til Principafgørelserne A-41-05 og A-55-02 om retten til ledighedsydelse ved ansættelse i fleksjob.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg stadfæstede nævnets afgørelse.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at ansøger havde ret til 5 ugers ferie med løn i 2006, idet ansøger blev ansat i fleksjob den 13. september 2005. Antallet af feriedage med løn sammenlagt med antallet af feriedage med ledighedsydelse oversteg således 25 dage, jf. § 74 e, stk. 5, i lov om aktiv socialpolitik.

Ansøger fandtes således ikke berettiget til udbetaling af ledighedsydelse i uge 42 i 2006, idet den optjente ferieret med løn sammenlagt med lovens mulighed for ferie med ledighedsydelse oversteg 25 dage.