Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-27-07 om kontanthjælp - EU - borger - registreringsbevis - lovligt ophold - opsættende virkning - processuelt ophold - EU/EØS - opholdsbevis

Resume:

En EU-borger havde fået afslag på EU/EØS- opholdsbevis og fik pålagt at forlade Danmark. Kommunen standsede kontanthjælpen, da borgeren ikke havde processuelt ophold i Danmark.

Borgeren ansøgte på ny om registreringsbevis inden for fristen for at forlade landet. Statsforvaltningen afviste at behandle sagen. Borgeren klagede til Udlændingeservice over denne afgørelse inden for klagefristen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at kommunen ikke havde grundlag for at standse kontanthjælpen, da borgeren havde processuelt ophold i Danmark, så længe borgerens sag om opholdsbevis var under behandling i Udlændingeservice.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1009 af 24. oktober 2005 - § 3, stk. 1 og § 3, stk. 2

Sagsfremstilling:

Kommunen standsede udbetaling af kontanthjælp og den særlige støtte til en EU-borger. Begrundelsen herfor var, at borgeren ikke havde ret til at opholde sig i Danmark.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse. Nævnet henviste til, at borgeren ikke længere havde ret til kontanthjælp og den særlige støtte, allerede fordi borgeren på det foreliggende grundlag ikke opfyldte betingelserne om lovligt ophold.

Nævnet henviste til, at statsforvaltningen havde afvist at træffe ny afgørelse om EU- registreringsbevis under henvisning til, at der ikke var fremkommet væsentlige nye oplysninger. Det var statsforvaltningens opfattelse, at ansøgningen om registreringsbevis alene var indgivet med henblik på at opnå processuelt ophold i Danmark under sagens behandling. Borgeren havde klaget over denne afgørelse til Udlændingeservice.

Beskæftigelsesankenævnet fandt, at det afgørende i sagen var, at retten til kontanthjælp og den særlige støtte var betinget af, om der var tale om et såkaldt processuelt ophold. Der sås ikke aktuelt at være en verserende sag vedrørende EU-registreringsbevis, som gav ret til processuelt ophold.

Borgeren klagede over nævnets afgørelse til Ankestyrelsen.

Under sagens behandling blev der indhentet oplysninger fra Udlændingeservice.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis og fremgangsmåde i sager om lovligt ophold, jf. aktivlovens § 3.

Afgørelse:

Kommunen havde ikke grundlag for at standse kontanthjælpen. Borgeren måtte anses for at have processuelt ophold i Danmark, så længe Udlændingeservice ikke havde truffet afgørelse i sagen om udstedelse af EU/EØS- opholdsbevis.

Borgeren var således omfattet af den personkreds, der kunne modtage kontanthjælp.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at borgeren inden udrejsefristens udløb på ny havde ansøgt om registreringsbevis.

Statsforvaltningen afviste den 26. oktober 2006 at træffe afgørelse på ny i borgerens sag om registreringsbevis.

Denne afgørelse blev afleveret via afleveringsattest den 5. december 2006. Borgeren havde den 6. december 2006 klaget over denne afgørelse til Udlændingeservice.

Endvidere lagde Beskæftigelsesudvalget vægt på, at Udlændingeservice havde oplyst, at klagen over statsforvaltningens afgørelse automatisk havde opsættende virkning, hvis der var klaget rettidigt.

Kommunen havde således ikke ret til at standse udbetaling af kontanthjælp og den særlige støtte med henvisning til, at borgeren blev pålagt udrejse fra Danmark.

Beskæftigelsesudvalget ophævede derfor kommunens og beskæftigelsesankenævnets afgørelse.

Det tilføjedes, at kommunen burde have oplyst ham om standsningen af udbetalingen af kontanthjælp og den særlige støtte

Beskæftigelsesudvalget kritiserede beskæftigelsesankenævnet, fordi nævnet ikke havde indhentet yderligere oplysninger fra kommunen og Udlændingeservice.

Kommunen skulle derfor træffe en ny afgørelse om, hvorvidt der herefter var grundlag for kontanthjælp.