Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-11-08 om revalidering - arbejdsmarkedets behov - erhvervsmæssig erfaring - håndlidelse - personkreds - pædagog - pædagogmedhjælper - ung person

Resume:

Ansøger var ikke omfattet af personkredsen for revalidering. Der kunne derfor ikke bevilges revalidering til pædagoguddannelsen.

Ansøgers håndlidelse medførte ikke nedsættelse af arbejdsevnen i et sådant omfang, at hun ikke kunne påtage sig arbejde på normale vilkår indenfor ufaglært arbejde, hvor der eventuelt kunne tages hensyn til lidelsen.

Ansøger havde allerede en erhvervsmæssig erfaring der medførte, at hun kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet uden forudgående omskoling eller lignende.

Der blev ved vurderingen af sagen lagt vægt på oplysningerne om lidelsen og dens påvirkning af arbejdsevnen samt på ansøgers unge alder, tidligere erhverv og beskæftigelsesmuligheder på arbejdsmarkedet.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 46

Sagsfremstilling:

En 27-årig kvinde søgte om revalidering til ikke håndbelastende arbejde. Hun ville gerne være pædagog, og havde også fået plads på et pædagogseminarium. Hun delte lejlighed med en veninde og havde ikke forsørgelse over for mindreårige børn.

Hun havde afsluttet gymnasiet, og i perioden 1999-2004 arbejdede hun som ufaglært pædagogmedhjælper og tilkaldevikar i perioder på næsten fuld tid. Hun havde desuden grundforløb fra Teknisk Skole fra 2001, idet hun på daværende tidspunkt ønskede at blive frisør. I 2004 kom hun i kokkelære, men måtte afbryde uddannelsen grundet håndskaden. Hendes fagforening oplyste i forbindelse med klagen, at hun afsluttede uddannelsen til kok.

Af de lægelige oplysninger fremgik det, at hun i 2006 blev opereret for en seneknude på håndryggen. Hun havde efterfølgende været generet af nogle smerter og føleforstyrrelser. Egen læge oplyste, at der ikke havde været kontakt med hende siden september 2006.

Kommunen gav afslag på revalidering, idet arbejdsevnen ikke vurderedes at være nedsat inden for hidtidigt arbejdsområde samt inden for andre relevante erhverv.

Beskæftigelsesankenævnet stadfæstede kommunens afgørelse, idet hun på tidspunktet for kommunens afgørelse ikke vurderedes omfattet af den personkreds, der var berettiget til revalidering.

Nævnet lagde vægt på, at hun ikke havde væsentlige begrænsninger i sin arbejdsevne af psykiske, fysiske eller sociale årsager.

Hendes fagforbund klagede over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvornår en person kunne anses for berettiget til revalideringsydelse.

Afgørelse:

Ansøger var ikke berettiget til revalideringsstøtte til gennemførelse af pædagoguddannelsen. Ansøger havde ikke en sådan væsentlig og varig nedsættelse af arbejdsevnen, at hun ikke kunne klare sig selv.

Hun opfyldte derfor ikke betingelserne for at få revalidering.

Ved afgørelsen lagde Beskæftigelsesudvalget vægt på hendes alder, tidligere erhverv, samt hvordan lidelsen påvirkede hendes arbejdsevne. Endvidere lagde Beskæftigelsesudvalget vægt på beskæftigelsesmulighederne på arbejdsmarkedet.

Ansøger var 27 år og havde ikke forsørgelse over for mindreårige børn. Efter hun havde afsluttet gymnasiet, havde hun arbejdet som ufaglært pædagogmedhjælper. Efterfølgende kom hun i lære som kok. I 2006 blev hun opereret for en seneknude i højre håndled. Dette medførte begrænsninger inden for kokkefaget, idet der var tale om hårdt håndledsbelastende arbejde. Hun havde på trods af gener afsluttet uddannelsen, men hun havde ikke fået erfaring inden for dette fag. Hun havde derfor i stedet søgt om revalidering til pædagoguddannelsen. Hun var optaget på pædagoguddannelsen.

Beskæftigelsesudvalget vurderede, at lidelsen ikke medførte nedsættelse af arbejdsevnen i et sådant omfang, at hun ikke kunne påtage sig arbejde på normale vilkår inden for ufaglært arbejde, hvor der eventuelt kunne tages hensyn til hendes håndled. Hun kunne for eksempel allerede nu søge arbejde som pædagogmedhjælper.

Beskæftigelsesudvalget vurderede således, at ansøger allerede på nuværende tidspunkt havde en erhvervsmæssig erfaring, der medførte, at hun kunne vende tilbage til arbejdsmarkedet uden forudgående omskoling eller lignende.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kom således til samme resultat som beskæftigelsesankenævnet.