Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-12-08 om arbejdsskade - beregning - brøkpension - erhvervsevnetab - kontanthjælp - løbende erstatning - supplerende

Resume:

En løbende erstatning for tab af erhvervsevne skulle ikke indgå som en indtægt ved beregning af supplement til brøkpension efter aktivloven.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 33, stk. 2 og § 27a

Sagsfremstilling:

En førtidspensionist modtog løbende erstatning for tab af erhvervsevne.

Kommunen gav afslag på supplement til brøkpension, idet førtidspensionisten ikke sås at have et økonomisk behov. I den forbindelse henviste kommunen til, at sagen om supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27 a var blevet omvurderet på baggrund af Principafgørelserne A-18-06 og P-15-96.

Kommunen henviste til, at supplement til brøkpension til pensionister, der modtog pension efter lov om social pension, skulle beregnes efter samme forhold som for førtidspensionister, der fik pension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension, og som fik personligt tillæg som supplement. I denne beregning ville løbende erstatning for tab af erhvervsevne indgå som en indtægt.

Førtidspensionistens bruttoindtægt pr. måned var 14.412 kr.

Den månedlige indtægt oversteg således, hvad førtidspensionisten ellers ville være berettiget til, såfremt der var ret til fuld pension.

Den hjælp, der var modtaget på forkert grundlag, skulle ikke betales tilbage, idet der havde været tale om en administrativ fejl.

Beskæftigelsesankenævnet ændrede kommunens afgørelse og besluttede, at kommunen skulle foretage en ny beregning af supplement til brøkpensionen.

Nævnet fandt, at erstatningen for tab af erhvervsevne ikke skulle medtages i beregningen af supplement til brøkpensionen.

Nævnet vurderede, at det ikke havde været hensigten, at erstatning for tab af erhvervsevne i forbindelse med en arbejdsskadesag, skulle medtages i beregningen vedrørende supplement til brøkpension efter aktivlovens § 27 a.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om løbende erstatning for tab af erhvervsevne skulle indgå som en indtægt ved beregning af rådighedsbeløb i forbindelse med beregning af pensionistens supplement til brøkpension.

Afgørelse:

En løbende erstatning for tab af erhvervsevne, der var udbetalt efter arbejdsskadelovgivningen, skulle ikke medregnes i beregningen af supplement til brøkpension.

Kommunen skulle på ny vurdere, om førtidspensionisten var berettiget til supplerende hjælp til brøkdelspension.

Ved denne vurdering skulle kommunen være opmærksom på, at supplement til brøkpension beroede på en konkret vurdering af ansøgers økonomiske forhold, herunder en vurdering af indtægter og udgifter.

Det betød, at forskelsbeløbet ikke automatisk skulle udbetales mellem den fulde pension og brøkpensionen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at erstatning for tab af erhvervsevne, der udbetaltes som følge af personskade efter blandt andet lov om forsikring mod følger af arbejdsskade, ikke skulle medtages ved beregning af indtægter.

Den løbende erstatning for tab af erhvervsevne skulle der derfor ses bort fra.

Ved denne vurdering lagde udvalget vægt på, at der hverken i forarbejderne til aktivlovens § 27 a eller lov om social pension var holdepunkter for, at det havde været tiltænkt, at erstatning for tab af erhvervsevne i forbindelse med en arbejdsskade alene skulle undtages ved beregning af kontanthjælp, og medtages i beregningen vedrørende supplement til brøkpension.

Det fremgik alene, at der ved vurdering af, om der skulle ydes supplement til brøkpension, skulle foretages en konkret vurdering af pensionistens indtægter og godkendte faste udgifter, og at indtægterne skulle indgå på samme måde som ved udmåling af kontanthjælp.

Beskæftigelsesudvalget lagde endvidere vægt på, at hensigten med ændring af aktivloven var, at den økonomiske situation for personer, der som følge af personskade fik udbetalt en erhvervsevnestabserstatning, blev forbedret, idet erstatningen ikke længere ville have indflydelse på retten til kontanthjælp.

Det fremgik yderligere af Principafgørelse A-18-06, at bedømmelsen af, om der kunne ydes løbende hjælp til brøkdelspensionen i form af supplement efter aktivlovens bestemmelser i § 27 a, beroede på en konkret vurdering af ansøgerens indtægter og faste udgifter. Dette betød, at der ikke automatisk kunne ydes supplerende kontanthjælp med den virkning, at den samlede udbetaling kom til at svare til, hvad der kunne udbetales til en pensionist, der havde optjent ret til fuld pension.

Kommunen skulle derfor foretage en fornyet konkret vurdering af førtidspensionistens indtægter og faste udgifter og vurdere, om kvinden ud fra en konkret økonomisk vurdering var berettiget til at modtage supplement til sin brøkdelspension.

Beskæftigelsesudvalget kom således til samme resultat som beskæftigelsesankenævnet.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. april 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.