Senere ændringer til afgørelsen
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-19-08 om revalidering - økonomisk hjælp - undervisningsmateriale - ansøgning - ressourceprofil

Resume:

Ressourceprofilen skulle ikke opdateres, når en revalidend alene ansøgte om økonomisk hjælp til uddannelsesmateriale. Ressourceprofilen skulle udarbejdes eller opdateres, når selve retten til revalidering skulle vurderes.

Behandlingen af revalidendens ansøgning om økonomisk hjælp til undervisningsmateriale for eksempel i form af bøger, opstaldning af en hest eller andet måtte anses for en følgeudgift uden direkte betydning for den lagte revalideringsplan eller revalidendens ret til revalidering.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 63

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 439 af 29. maj 2008 - § 76 og § 77

Bekendtgørelser:

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1402 af 13. december 2006 om beskrivelse, udvikling og vurdering af arbejdsevne - § 2 og § 11

Sagsfremstilling:

En revalidend ansøgte om økonomisk hjælp til opstaldning af en hest.

Kommunen gav afslag på opstaldning af hesten, idet udgiften ikke kunne betragtes som en nødvendig uddannelsesudgift, for at kunne gennemføre uddannelsen.

Beskæftigelsesankenævnet tiltrådte kommunens afgørelse.

Nævnet bemærkede samtidig, at ressourceprofilen ikke var ajourført i forbindelse med behandling af ansøgningen om støtte til opstaldning af hest.

Ressourceprofilen skulle anvendes, når kommunen behandlede sager om revalidering og fleksjob, jf. arbejdsevnebekendtgørelsens § 2 og skulle løbende opdateres, jf. § 7, stk. 3.

Ressourceprofilen skulle også opdateres i forbindelse med nye ansøgninger i en løbende revalideringssag. En afgørelse om revalidering var derfor behæftet med en retlig mangel og var ugyldig, medmindre det kunne udelukkes, at den mangelfulde ressourceprofil havde været af betydning for afgørelsen, jf. Principafgørelse A-5-07.

Efter en konkret væsentlighedsvurdering fandt nævnet, at kommunens afgørelse kunne opretholdes som gyldig, selvom der ikke var foretaget den fornødne opdatering af ressourceprofilen.

Kommunen klagede over nævnets afgørelse. Kommunen var klar over reglerne i arbejdsevnebekendtgørelsen og var helt enig i, at afgørelser om revalidering (nye ændringer, justeringer m.v.) medførte ajourføring af ressourceprofilen. Kommunen var dog fuldstændig uenig i, at der ved alle ansøgninger om uddannelses/handicapbetingede følgeudgifter til revalidering, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats § 76 og § 77 skulle foreligge en ajourført ressourceprofil.

Disse følgeudgifter kunne være banale udgifter til bøger, materialer eller som i den konkrete sag, opstaldning af hest. Behandling af sådanne følgeudgifter, der ikke havde direkte betydning for den lagte revalideringsplan, skulle efter kommunens opfattelse ikke medføre justering af ressourceprofilen men særskilt vurderes og begrundes, som det de var, nemlig nødvendige udgifter i forbindelse med den lagte revalideringsplan.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, om der skulle foreligge ajourført ressourceprofil ved afgørelser om tilskud til undervisningsmateriale.

Afgørelse:

Revalidenden havde ikke ret til økonomisk hjælp til opstaldning af hest.

Ressourceprofilen skulle ikke opdateres, når en revalidend alene ansøgte om økonomisk hjælp til uddannelsesmateriale.

Ved afgørelsen om afslag på økonomisk hjælp til opstaldning af hest lagde Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vægt på, at det ikke kunne anses for nødvendigt for at gennemføre landbrugsuddannelsen, at revalidenden havde egen hest til rådighed.

Ved afgørelsen om anvendelse af ressourceprofilen lagde Beskæftigelsesudvalget vægt på, at behandlingen af revalidendens ansøgning om økonomisk hjælp til undervisningsmateriale, for eksempel i form af bøger, opstaldning af en hest eller andet, måtte anses for en følgeudgift, uden direkte betydning for den lagte revalideringsplan eller revalidendens ret til revalidering.

Beskæftigelsesudvalget lagde vægt på, at kommunen ved behandling af disse ansøgninger alene skulle tage stilling til, om det ansøgte undervisningsmateriale var nødvendigt for at gennemføre den fastlagte revalideringsplan.

Der skulle således ikke tages stilling til revalidendens arbejdsevne eller retten til revalidering.

Der var heller ikke tale om en ændring eller en ny foranstaltning i en verserende revalideringssag.

Beskæftigelsesudvalget lagde endvidere vægt på, at ressourceprofilen skulle udarbejdes eller opdateres, når selve retten til revalidering skulle vurderes.

Beskæftigelsesudvalget ændrede således beskæftigelsesankenævnets afgørelse vedrørende ressourceprofilen.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 19. juni 2019, da der er kommet nye regler på området.