Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse A-21-08 om revalidering - byggetekniker - bygningskonstruktør - rygskade - jobmuligheder

Resume:

Der kunne ikke gives revalidering til den 3 ½ årige uddannelse til bygningskonstruktør, men alene til den 2-årige uddannelse til byggetekniker. Begge uddannelser gav adgang til varieret beskæftigelse, der ikke belastede ryggen, og der var ikke ledighed i nogen af erhvervene. Ansøgers hurtigste vej til normal beskæftigelse var gennem revalidering til byggetekniker.

Love:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december 2007 - § 47 og § 49

Sagsfremstilling:

Kommunen bevilgede den 31. maj 2006 ansøger revalideringsydelse til tre ugers matematik kursus fra 2. juni 2006 til 23. juni 2006 og derefter uddannelsen til bygningstekniker på Byggeteknisk Højskole fra 2. august 2006 til juni 2008.

Ansøger klagede over revalideringen til byggetekniker. Han henviste til, at andre havde fået den fulde uddannelse til bygningskonstruktør, og at det ikke var nemt at få job som byggetekniker.

Beskæftigelsesankenævnet fandt ved sin afgørelse ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens vurdering.

Nævnet lagde vægt på, at der var et skånebehov, således at tungt løftearbejde skulle undgås. Nævnet fandt uddannelsen til byggetekniker samt arbejdet indenfor faget foreneligt med skånehensynet, ligesom det var den korteste vej tilbage på arbejdsmarkedet. Endelig var jobmulighederne ligeså gode for byggeteknikere som for bygningskonstruktørere.

Ansøgers advokat klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg var det anført, at beskæftigelsesankenævnets afgørelse stred imod Ankestyrelsens Principafgørelse A-27-05. Det anførtes endvidere, at der ikke var taget tilbørligt hensyn til de helbredsmæssige begrænsninger og egne ønsker og behov. Arbejdet som byggetekniker, som var mere stillesiddende, var ikke foreneligt med ansøgers skånehensyn. Advokaten oplyste endvidere, at ansøger havde fortsat uddannelsen til bygningskonstruktør.

Ankestyrelsen indhentede oplysninger om uddannelserne til byggetekniker og bygningskonstruktør, og partshørte ansøger over oplysningerne.

Advokaten anførte herefter, at der var mere stillesiddende arbejde som byggetekniker end som bygningskonstruktør, at beskæftigelsesmulighederne på længere sigt var bedre for en bygningskonstruktør, at ansøger havde evnerne til at tage den længere uddannelse, og at det ikke burde komme ansøger til skade, at kommunen havde været så længe om at behandle klagen, at han selv måtte træffe en afgørelse om uddannelsesvalg.

Sagen blev behandlet i principielt møde som supplement til Principafgørelsen A-27-05 om revalidering.

Afgørelse:

Ansøger havde ret til revalidering til byggetekniker.

Det betød, at han ikke havde ret til revalidering til bygningskonstruktør.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg kom således til samme resultat som beskæftigelsesankenævnet.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg fandt, at ansøger med en uddannelse som byggetekniker ville kunne komme tilbage på arbejdsmarkedet og dermed igen være selvforsørgende.

Beskæftigelsesudvalget vurderede, at det ikke var nødvendigt at bevilge revalidering til den længere uddannelse til bygningskonstruktør.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at der var lige gode muligheder for at få arbejde som byggetekniker og bygningskonstruktør, idet der de seneste par år ikke havde været ledighed inden for byggebranchen. Det fremgik af beskrivelserne af uddannelserne, at begge gav mulighed for beskæftigelse med varieret arbejde, der ikke belastede ryggen.

Det fremgik af lægeerklæring fra den 10. april 2006, at ansøger kom til skade med ryggen den 10. marts 2005.

Han havde siden haft svært indskrænket bevægelighed af lænderyggen og daglige smerter. Ansøger kunne ikke længere varetage sit arbejde som gulvlægger og i det hele taget tungt løftearbejde.

Målet med revalidering var at bringe revalidenden hurtigst og sikrest tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår.

Det fremgik af lovens § 49, at kommunen skulle tilrettelægge en revalidering, således at den kunne gennemføres på så kort tid som mulig, og således at revalidendens behov blev tilgodeset.

Det fremgik af sagens oplysninger, at uddannelsesforløbet for de to uddannelser var således, at man efter to år kunne være færdig som byggetekniker, eller man kunne vælge at fortsætte endnu 1 ½ år for at få uddannelsen som bygningskonstruktør.

Ansøger havde, efter at have klaget over kommunens bevilling, valgt at fortsætte uddannelsesforløbet til bygningskonstruktør.

Da kommunens bevilling til byggetekniker stod ved magt, så længe afgørelsen ikke var ændret, havde ansøger ikke haft ret til at ændre uddannelsesforløbet under revalideringen.