Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse B-3-06 om børnebidrag - forskudsvis udbetaling - satsregulering - efterregulering

Resume:

Børnebidrag skulle udlægges i overensstemmelse med Statsamtets afgørelse herom og opgøres til det aktuelle normalbidrag på forfaldstidspunktet. En efterfølgende regulering (satsregulering) kunne ikke ske med tilbagevirkende kraft, men skulle foretages med virkning for den følgende forfaldsdag.

Love:

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag - lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004 - § 25a, stk. 3

Sagsfremstilling:

En bidragspligtig havde i forbindelse med emigration stillet sikkerhed for fremtidigt børnebidrag (normalbidrag). Kommunen udbetalte børnebidrag forud hvert halve år, 1. februar og 1. august. Ved udbetalingen 1. februar forhøjede kommunen det aktuelle bidrag svarende til at normalbidraget var steget allerede 1. januar, og at denne stigning ikke havde kunnet medtages i sidste års augustbidrag.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse og begrundede dette med, at bidragspligten kunne opgøres til det til en hver tid gældende normalbidrag på forfaldstidspunktet.

Kommunen klagede og anførte, at efterreguleringen var sket i overensstemmelse med Socialministeriets vejledning, og at alle kommuner opkrævede regulering på denne måde.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for pristalsregulering af forskudsvis udbetalt børnebidrag.

Afgørelse:

I Statsamtets afgørelse om børnebidrag var der ikke holdepunkter for, at et allerede forfaldent bidrag efterfølgende skulle reguleres.

Ankestyrelsen tiltrådte derfor nævnets afgørelse. Den bidragspligtige var således ikke forpligtet til at betale efterregulering af de forfaldne bidrag.

Ankestyrelsen gjorde samtidig Familieministeriet opmærksom på, at den udstedte vejlednings pkt. 49, ikke havde hjemmel i loven.