Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse B-5-06 om særligt børnetilskud - børn født i udlandet - afgørelse om faderskab - dokumentation

Resume:

En kvinde, der var kommet til landet fra Somalia som flygtning uden personlige papirer, havde ret til særligt børnetilskud, forudsat at betingelserne herfor i øvrigt var opfyldt.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at Statsamtet havde afvist at fastsætte børnebidrag fra den tidligere ægtefælle med henvisning til, at faderskabet ikke var tilstrækkeligt dokumenteret.

Love:

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag - lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004 - § 4, stk. 3, nr. 1

Sagsfremstilling:

En kvinde fra Somalia søgte asyl i Danmark og oplyste ved indrejsen, at hun havde 5 børn med sin 1. ægtefælle, og at hun nu var skilt og gift på ny. Hun medbragte ingen personlige papirer.

Da børnene var kommet til Danmark søgte hun Statsamtet om at få fastsat børnebidrag fra den tidligere ægtefælle. Statsamtet afslog ansøgningen og henviste til, at faderskabet ikke var tilstrækkeligt dokumenteret. Statsamtet henviste i stedet kvinden til at søge særligt børnetilskud i kommunen.

Kvinden henvendte sig herefter til kommunen og søgte om særligt børnetilskud med henvisning til at faderskabet ikke var tilstrækkeligt dokumenteret.

Kommunen traf afgørelse om, at der ikke var ret til særligt børnetilskud. Afgørelsen var begrundet med, at alle børnene var født i ægteskab, og at ægtemanden derfor ansås for far til dem.

Nævnet tiltrådte kommunens afgørelse med samme begrundelse.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af praksis for udbetaling af særligt børnetilskud, når Statsamtet havde truffet afgørelse om, ikke at fastsætte børnebidrag med henvisning til, at faderskabet ikke var fastslået.

Afgørelse:

Der var ret til særligt børnetilskud forudsat at betingelserne i lovens § 5 var opfyldt.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at særligt børnetilskud blev ydet, bl.a. når faderskabet ikke var fastslået.

Ved at faderskabet ikke var fastslået skulle forstås, at der ikke, evt. ved Statsamtets eller rettens afgørelse, var dokumentation for, hvem der var far til barnet.

Ved afgørelsen tog Ankestyrelsen udgangspunkt i, at ansøger havde forsøgt at få fastsat børnebidrag fra den tidligere ægtefælle, men at Statsamtets havde afvist at fastsætte bidrag med henvisning til at faderskabet ikke var tilstrækkeligt dokumenteret og i stedet henviste ansøger til at søge om særligt børnetilskud.

Ankestyrelsen ændrede således det sociale nævns afgørelse.