Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse B-4-07 om børnetilskud - børnebidrag - forskudsvis udbetaling - bidragspligtiges død - særligt børnetilskud

Resume:

En ansøger var først berettiget til særligt børnetilskud for det kvartal, der fulgte efter det kvartal, i hvilket retten til tilskuddet var erhvervet.

Ansøger var således først berettiget til særligt børnetilskud for oktober kvartal, selv om den bidragspligtige afgik ved døden i august måned samme år.

Love:

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag - lovbekendtgørelse nr. 909 af 3. september 2004 - § 10

Sagsfremstilling:

En kvinde var i henhold til afgørelse om børnebidrag berettiget til normalbidrag fra faderen til sine 2 børn. Bidraget betaltes forud hver måned den 1. Hun havde fået beløbet udbetalt forskudsvis af kommunen.

Børnenes fader afgik ved døden den 24. august 2006.

Kommunen meddelte i henhold til lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag § 4, at børnebidraget ville stoppe den 31. august 2006, svarende til sidste forskudsvise bidragsperiode. Kommunen orienterede samtidig om retten til særligt børnetilskud fra oktober kvartal.

Det sociale nævn fandt, at kvinden var berettiget til at modtage særligt børnetilskud fra oktober kvartal 2006.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at bidragspligtiges pligt til at betale børnebidrag bortfaldt ved død, og at kommunen derfor ikke kunne fortsætte med at udlægge børnebidrag forskudsvis. Derimod kunne der udbetales særligt børnetilskud, når kun en af forældrene levede. Særligt børnetilskud trådte i stedet for bidrag fra en forsørgelsespligtig forælder. Desuden blev der henvist til, at børnetilskud blev udbetalt første gang for det kvartal, der fulgte efter det kvartal, i hvilken retten til tilskud var erhvervet.

Kvinden klagede over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen anførte kvinden, at hun fandt det urimeligt, at der ikke blev ydet hjælp umiddelbart i forlængelse af dødsfaldet, men at det kunne vare 1 eller 2 måneder.

Sagen blev behandlet i principielt møde med henblik på afklaring af, hvilken betydning perioden for udbetaling af forskudsvis udbetaling af børnebidrag havde ved overgang til berettigelse til særligt børnetilskud ved bidragspligtiges dødsfald.

Afgørelse:

Ankestyrelsen fandt, at kvinden først var berettiget til særligt børnetilskud fra oktober kvartal 2006.

Ankestyrelsen kom således til samme resultat som det sociale nævn.

Kvinden var berettiget til særligt børnetilskud, fordi faderen, der var bidragspligtig til kvindens to børn, afgik ved døden den 24. august 2006.

Børnetilskud udbetaltes første gang for det kvartal, der fulgte efter det kvartal, i hvilket retten til tilskuddet var erhvervet. Betingelserne for at modtage børnetilskud skulle være opfyldt ved begyndelsen af det første døgn i kvartalet.

Ankestyrelsen lagde vægt på, at kvinden svarende til bidragsresolutionen havde modtaget forskudsvis udbetaling af børnebidrag månedsvis. Hun havde senest modtaget bidrag for august måned 2006.

Ankestyrelsen bemærkede, at børnetilskud var en kvartalsvis ydelse, som udbetaltes for et kvartal af gangen, når betingelserne var opfyldt den 1. i kvartalet. Det kunne medføre, at der ved opnåelse eller ophør af berettigelse ikke var fuldstændig sammenfald mellem udbetalingsperioden og berettigelsen.

Ankestyrelsen tiltrådte således det sociale nævns afgørelse.